Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2022; Cilt: 9; Sayı: 3
Derleme
1. Mazoşist Kişilik Özelliklerinin Freud ve Fairbairn’in Kuramları Açısından İncelenmesi: Mazoşizmin Tanımı ve Klinik Görünümü
E Keser
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(3):466-488
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Duygu Envanteri-Kısa Versiyon Ölçeğinin Türkçe Standardizasyon Çalışması: Terapistlerde Karşı Aktarıma Dair Niceliksel Bir Çalışma Örneği
B Taş , B Polat , F Kartal , Y Saklı Demirbaş , T Gençöz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(3):489-512
ÖZET
TAM METİN
3. Travma Yaşamış Bireylerde Aidiyet Duygusu ve Psikolojik Sağlamlık İlişkisinde Tükenmişlik Duygusunun Aracı Rolü
E Öztürk Belet , BN Aydoğdu , H Ekşi
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(3):513-537
ÖZET
TAM METİN
4. Baba Vefatından Sonra Çocukların İyi Oluşu: Anne Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Analiz
M Özdemir , Ş Eruyar , H Yazıcı , P Vosyanis
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(3):538-558
ÖZET
TAM METİN
5. Çevrimiçi Sanatla Grup Terapisinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Duygusal Farkındalıkları Üzerine Etkileri: Nitel Bir Çalışma
G Bodur Atalay
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(3):559-587
ÖZET
TAM METİN
6. Barrett-Lennard İlişki Envanteri Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
D Gürcan Yıldırım , T Gençöz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(3):588-606
ÖZET
TAM METİN
7. COVID-19 Pandemisinin Psikiyatrik Tanı Almış Bireyler Üzerindeki Etkisi: Sağlık Kaygısı, Baş Etme Stratejileri ve Psikolojik İyi Oluş
S Karaköse
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(3):607-628
ÖZET
TAM METİN
8. Somatik Yakınmaları Olan Doğu Türkistanlı Uluslararası Öğrencilerin Duygusal Deneyimlerinin Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz ile İncelenmesi
B İlter , S Sarı
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(3):629-655
ÖZET
TAM METİN
9. Sosyal Medya Bağımlılarının Kurallarla ve Sınırlarla İlişkisi Üzerine Nitel bir Araştırma
D Aktaş, F Canbolat , F Gençöz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(3):656-680
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Gece Yeme Sendromunun Nesne İlişkileri Bağlamında Projektif Testler ile Değerlendirilmesi
A Dönmez
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2022; 9(3):681-702
ÖZET
TAM METİN