Dergi Ara >>
Araştırma
1. Akademik Erteleme, Özdenetim ve Sorunlu Mobil Kullanım Arasındaki İlişkiler: Kişilikler Arasındaki Farkların Değerlendirilmesi
A Çebi, İ Reisoğlu, T Bahçekapılı
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):449-470
ÖZET
TAM METİN
2. İnternet Kullanım Amaçları, Mantıksız İnançlar, Aşağılık Duyguları ve Cinsiyet Açısından Sorunlu İnternet Kullanımı
BE Basak, M Aydin
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):471-496
ÖZET
TAM METİN
3. Sosyal Medya Bozukluğunun Psikolojik Belirtilerle Deneyimsel Kaçınma İlişkisinde Aracılık Rolü
F Ekşi
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):497-509
ÖZET
TAM METİN
4. Madde Kullanım Risk Faktörleri ve Madde Kullanım Davranışının Sonuçları: Madde Kullanıcılarının Deneyimlerine İlişkin Nitel Bir Çalışma
T Görgülü
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):511-538
ÖZET
TAM METİN
5. Sigara Kullanan, Sigara Bırakma Tedavisi Alan ve Sigara Kullanmayan Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Bakımından Karşılaştırılması
S Acar, DŞ Kaylı, G Yararbaş
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):539-566
ÖZET
TAM METİN
6. Olumsuz Duygudurum Değişimlemesinin Sigara Kullanan ve Kullanmayan Genç Yetişkin Erkeklerde Görülen Dikkat Yanlılığı Üzerindeki Etkileri
E Kalınkılıç, Z Baran
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):567-610
ÖZET
TAM METİN
7. Üniversite Öğrencilerinde Nomofobi Yaygınlığı ve Nomofobi ile Sosyal Fobi Arasındaki İlişki: Bingöl Üniversitesi Örneklemi
E Apak, ÖM Yaman
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):611-629
ÖZET
TAM METİN
8. Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
M Özgenel, Ö Canpolat, H Ekşi
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):631-664
ÖZET
TAM METİN
9. Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerde İnternet Bağımlılığı Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
A Kurnaz, A Tepe
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):663-687
ÖZET
TAM METİN
10. AMATEM’de İkinci Kez Tedavi Gören Madde Bağımlılarının Madde Kullanımına İlişkin Yaşam Deneyimleri
MD Sevin, E Erbay
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):691-716
ÖZET
TAM METİN
11. Üniversite Öğrencilerinde Öz Kontrol ve Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisinde Genel Erteleme Davranışlarının Aracı Rolü
H Ekşi, T Turgut, E Sevim
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):717-745
ÖZET
TAM METİN
12. Eşi Alkol Bağımlısı Olan ve Olmayan Kadınların Psikolojik Belirtiler ile Evliliğe İlişkin Değişkenler Açısından Karşılaştırılması ve Bu Gruplarda Evlilik Uyumunu Yordayan Faktörler
MC Atintaş, ŞT Kışlak
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):747-775
ÖZET
TAM METİN
13. Türkiye’de İnternet Bağımlılığı Araştırmaları: Bir İçerik Analizi Çalışması
M Boyacı
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):777-795
ÖZET
TAM METİN
14. Bir Bağımlılık Danışma Merkezinde Uygulanan Tedavi Programına Yönelik Etkililik Değerlendirmesi: YEDAM Örneği
M Şimşek, İ Aktürk, M Dinç, S Işık, K Ögel
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):797-819
ÖZET
TAM METİN
15. Madde Alt Kültürünün Dile Gelmiş Hâli: Rap Müzik
H Arslan, M Kırlıoğlu
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):821-845
ÖZET
TAM METİN
16. Ergenlerde İnternet Bağımlılığı, Değerler ve Dindarlık Düzeylerinin Hayat Memnuniyetini Yordama Gücü: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
A Ayten, B Acat
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):847-870
ÖZET
TAM METİN
17. Kumar Problemleri Yaşayan Bireylerin Kumar Oynamayla İlgili Deneyimlerinin Yorumlayıcı Fenomenolojik Analizi
Y Erdoğdu
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):871-906
ÖZET
TAM METİN
18. Bağımlılıkla Mücadelede Koruyucu ve Önleyici Faktörlerin İncelenmesi: Yaşam Becerilerinin Rolü*
Y Özbay, Ş Büyüköztürk, İH Tomar, H Eşici, R Aliyev, C Yancar, Z Kurnaz
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):907-961
ÖZET
TAM METİN
19. Madde Kullanımı Olan ve Kurum Bakımı Altında Yaşayan Gençlerin Aileye İlişkin Deneyimleri
ÇV Şengünler, B Tanyaş
Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2019; 6(3):963-986
ÖZET
TAM METİN