Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 12; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2011;12(2):151-157
Anne-Baba İzleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri
H Karataş, C Öztürk
Dokuz Eylül Üniv. , İzmir
Amaç: Bu çalışmanın amacı Anne-Baba İzleme Ölçeği (ABİÖ)-Ergen Formunu Türkçeye uyarlamak ve psikometrik
ölçümlerini incelemektir. Yöntem: Bu çalışma İzmir ilinde 2008 yılında üç ilköğretim okulunun 6., 7. ve 8.
sınıflarında öğrenim gören 532 ergen ile yapılmıştır. Veriler, ergenlere tanımlayıcı özellikler soru formu ve ABİÖ-
Ergen Formu uygulanarak elde edilmiştir. Ölçeğin değerlendirilmesinde açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi,
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı, madde-test korelasyonu ve test-tekrar test analizi yapılmıştır. Sonuçlar:
Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 12.40.9 yıl olarak bulunmuştur. Öğrencilerin %51'i kızdır. Faktör
analizinde ölçeğin yedi faktörden oluştuğu ve total varyansın %56.9'unu açıkladığı belirlenmiştir. Doğrulayıcı
faktör analizi ile ölçeğin özgün yapıyı desteklediği ve uyum göstergelerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu saptanmıştır.
Cronbach alfa katsayısı altı alt boyutta 0.70'i n üstünde bulunmuştur. Madde-toplam puan korelasyonları
istatistiksel olarak anlamlı ve yeterli düzeydedir. Ölçek ve alt boyutların test-tekrar test puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Tartışma: Bu sonuçlar, ABİÖ-Ergen Formu Türkçe versiyonunun
geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. ABİÖ ergenlerde algılanan anne-baba izlemesinin tanımlanmasında,
ergenlerin riskli davranışları ile anne-baba izlemesi arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ve anne-babalara
yönelik yapılacak girişimlerin planlanmasında yol gösterici olabilir.
Psychometric testing of the Turkish version of the Parental Monitoring Instrument
Objective: The aim of this study is to translate the parental monitoring instrument (PMI) into Turkish and examine
the psychometric properties of the Turkish version of PMI. Methods: A study was conducted with 532 adolescents
aged 11-14 in grades 6-8 attending three schools in Izmir. Research materials included a Demographic
Data Collection Form and the Parental Monitoring Instrument (PMI). In order to evaluate the validity of the instrument,
content validity and confirmative factor test was performed for the structure validity. The knowledge regarding
the reliability of the instrument was evaluated with the Cronbach's alpha internal consistency coefficient,
test-retest technique and item-test correlation. Results: The average age of the participant students was found to
be 12.20.9. Fifty-one percent of the students were female, 49% were male. The total variance explained in the
Turkish form of the instrument was found to be 56.9% and the factor analysis supported the original construct.
The Cronbach's alpha was evaluated as ?fairly reliable? in seven factors. Item-to-total score correlations were
determined in statistically significant levels and sufficient. The difference between the two measurements in all
factors in the test-retest analysis was found to be statistically insignificant. Discussion: Based on these results
the Turkish version of the PMI can be used as a valid and reliable instrument. PMI can be used in measuring the
parental monitoring perceived by adolescents, in determining the relation between the risky behaviors and the
parental monitoring and it can be guiding in planning the interventions directed to parents.