Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 12; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2011;12(2):143-150
Yasayla ihtilafa düşen ergenlerin risk ve gereksinmelerinin değerlendirilmesi: Araştırma ve değerlendirme formunun geliştirilmesi ve standardizasyonu
K Ögel, G Karadayı, G Şenyuva, EÖ Topsakal
Acıbadem Üniv. Tıp Fakültesi, İstanbul
Amaç: Yasayla ihtilafa düşen çocuk ve ergenlerin yeniden suç işleme riski ve gereksinmelerinin değerlendirilmesi
amacıyla geliştirilen 'Yasalarla İhtilafa Düşen Çocuk ve Ergenler için Araştırma ve Değerlendirme Formu'nun
(ARDEF) geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapılması hedeflenmiştir. Yöntem: Türkiye'de , üç çocuk cezaevi
ve bir çocuk eğitim evinde kalmakta olan 370 tutuklu/hükümlü ergenle görüşülmüştür. Görüşmeler ceza infaz
kurumlarında çalışan İnfaz Koruma Memurları tarafından yapılmıştır. Bulgular: Ölçme ve değerlendirme aracının
test-tekrar test ve görüşmeciler arası güvenilirrlik analizleri istatistiksel olarak anlamlı sonuç vermiştir. Ölçüt bağıntılı
geçerliliği değerlendirmek üzere uygulanan 11-18 Yaş Gençler için Kendini Değerlendirme Ölçeği (Youth Self
Report Scale) ile ölçülen agresyon ve yıkıcı davranışlar ile ARDEF arasında öfke ve kriminalite indeksi arasında
anlamlı bağıntı olduğu görülmüştür. Bu bulgular, ARDEF'i n ilgili davranışları ve suç işleme riskini doğru bir şekilde
ölçebildiğini göstermektedir. Faktör analizi ile gerçekleştirilen yapı geçerliliği değerlendirmelerinde ölçeğin çocuk
suçlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası araştırmaların sonuçlarıyla uyumlu olarak ruhsal durum, yoksulluk ve kriminal
tutumu ölçen üç faktörden oluştuğu gözlemlenmiştir. Tartışma: ARDEF'i n bu haliyle bireyselleştirilmiş iyileştirme
programları geliştirilmesi kapsamında, çocuk ceza infaz kurumlarında, İnfaz Koruma Memurları tarafından
uygulanabileceği saptanmıştır. ARDEF'i n daha geniş bir örneklem üzerinde denenerek, normlarının oluşturulması
gerekmektedir. Ayrıca ARDEF'i n yeniden suç işleme riskini değerlendirip değerlendiremediğinin sınanması için
izleme çalışmalarına gereksinme vardır.
Assessment of risks and needs of juvenile offenders: Development and Standardization of Examination and Assessment Form (ARDEF)
Objective: The Examination and Assessment Form for Juvenile Offenders (ARDEF) was developed with the
purpose of investigating risk of recidivism and needs of children and adolescents who are in conflict with the law.
Methods: The study of reliability and validity for this scale was carried out with 370 adolescents in penal
institutions in Turkey. Interviews with the participatns were performed by prison officers. Results: Test-retest and
interrater analyses of the measurement and assessment scale generated statistically significant results. The two
scales which were administered in order to measure criterion referenced validity were correlated with ARDEF
subscales. The correlations between aggression and destructive behaviors evaluated with Youth Self Report
Scale and aggression and criminality indexes of ARDEF were significant. These results show that ARDEF can
validly measure those behaviors and risk of offending. Also the structural validity analyses that were carried out
with factor analysis method have shown that the scale items loaded on three factors of mental status, poverty and
criminal attitude, similar to the results of national and international research on juvenile crime. Discussion: It was
shown that the scale can be used to assess the risks and needs, in order to develop individual rehabilitation
programs in juvenile penal institutions in Turkey. The scale needs to be administered on a larger sample to
establish the necessary norms. In addition, follow-up studies are needed to evaluate how well ARDEF measures
the risk of re-offending in juveniles.