Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 12; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2011;12(2):121-129
Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
T Doğan, F Sapmaz, T Totan
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD, Sakarya
Amaç: Bu çalışmanın amacı Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin (BİBSÖ) geçerlilik ve güvenilirliğini
incelemektir. BİBSÖ, 29 maddelik özbildirim tarzı bir ölçme aracıdır. Ölçek, görünüşü düzeltme, olumlu mantıksal
kabullenme ve kaçınma olmak üzere üç alt ölçekten oluşmaktadır. Yöntem: Çalışmaya Sakarya ve Dokuz Eylül
Üniversitesi'nde n toplam 473 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri betimleyici ve doğrulayıcı faktör
analizi, ölçüt bağıntılı geçerlilik, test-tekrar test ve Cronbach alfa yöntemleriyle incelenmiştir. Ölçüt bağıntılı
geçerlilik için BİBSÖ ile birlikte Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği-Kısa Formu ve Sosyal Görünüş Kaygısı
Ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar: BİBSÖ'nün yapı geçerliliğini incelemek amacıyla betimleyici ve doğrulayıcı faktör
analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu üç faktörlü modelin iyi düzeyde uyum gösterdiği görülmüştür.
İç tutarlık, test-tekrar test, madde analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlilik yöntemleri ölçeğin geçerli ve güvenilir
olduğunu göstermiştir. Tartışma: BİBSÖ'nün Türkçe formunun psikometrik özellikleri yeterli düzeyde geçerli ve
güvenilir olduğunu göstermektedir. Envanter Türk üniversite öğrencilerinin beden imgesi baş etme stratejilerini
ölçmede kullanılabilir.
Adaptation of the Body Image Coping Strategies Inventory to Turkish: a validity and reliability study
Objective: The purpose of this study was to investigate the validity and reliability of ?The Body Image Coping
Strategies Inventory-BICSI? developed by Cash, Santos and Williams1. BICSI, 29 item, self-report measurement.
It consists three subscales: Appearance fixing, positive rational acceptance and avoidance. Methods: BICSI was
administered to 473 university students from Sakarya University and Dokuz Eylül University. The psychometric
properties of scale were investigated by exploratory and confirmatory factor analysis, criterion related validity, test
re-test and Cronbach's alpha methods. Brief Fear of Negative Evaluation Scale and Social Appearance Anxiety
Scale were used for criterion related validity. Results: In order to examine the structure validity and of BICSI
confirmatory factor analysis have been carried out. Confirmatory factor analysis showed that the three-factor
model fitted the research data. Internal reliability, test-retest reliability, item analysis, criterion-related validity analysis
has demonstrated its reliability and validity. Conclusion: The psychometric properties of the Turkish version
of the BICSI showed that a satisfactory level of reliability and validity. The scale can be used in Turkish university
students to assess body image coping strategies.