Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 12; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2011;12(2):114-120
Epilepsi hastalarının aleksitimi, uyku kalitesi ve ruhsal belirtiler yönünden incelenmesi
G Keskin, AB Gümüş, E Engin
Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Çanakkale
Amaç: Bu çalışmanın amacı epilepsi hastalarında aleksitimi, uyku kalitesi ve ruhsal belirtiler arasındaki ilişkileri
incelemektir. Yöntem: Çalışma, tanımlayıcı kesitsel bir araştırma olarak Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Epilepsi Birimi'nde yapılmıştır. Çalışmaya epilepsi tanısı konan 96 hasta alınmıştır. Veriler Sosyodemografik
Veri Formu, Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKÖ), Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ) ve Belirti
Tarama Listesi (SCL-90-R) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Student's t-testi, ANOVA ve Pearson korelasyon
analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların %49?unun uyku kalitesi kötü düzeyde bulunmuştur.
Hastaların %41.8'i aleksitimiktir. Aleksitimik hastaların PUKÖ'de n daha yüksek puan alarak uyku kalitelerinin daha
kötü olduğu belirlenmiştir (t=1.99, p=0.040). Aleksitimik hastaların SCL-90-R (genel belirti düzeyi) puan ortalaması
daha yüksek bulunmuştur (t=2.92, p=0.01). Hastaların PUKÖ puan ortalaması ile SCL-90-R (genel belirti düzeyi)
puanları arasında pozitif yönde korelasyon saptanmıştır (p=0.000, r=0.560). Tartışma: Sonuç olarak, aleksitimik
hastaların uyku kalitesinin daha kötü düzeyde olduğu ve hastaların ruhsal durumundaki kötüleşmenin, uyku
kalitesinde bozulmaya yol açtığı saptanmıştır.
The investigation of patients with epilepsy in terms of alexithymia, sleep quality and mental symptoms
Objective: The aim of this study was to investigate the relationships among alexithymia, sleep quality and mental
symptoms in patients with epilepsy. Methods: This study was conducted with 96 patients admitted to the Epilepsy
Unit of Celal Bayar University Medical Faculty Hospital as a descriptive cross-sectional study. Data were collected
from Socio-demographic Data Form, The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Toronto Alexithymia Scale (TAS)
and Symptom Check List (SCL-90-R). In the analysis of data, Student's t-test, ANOVA and Pearson Correlation
analysis were used. Results: The level of sleep quality of 49% of patients was poor. 41.8% of the patients was
alexithymic. It was found that alexithymic patients had poor sleep quality by taking higher scores from PSQI
(t=1.99, p=0.040). Alexithymic patients SCL-90-R (general symptom level) was higher than non-alexithymic
patients. A positive correlation (p=0.000, r=0.560) was determined between PSQI and SCL-90-R (general
symptom level) scores of patients with epilepsy. Conclusion: As a result, the level of alexithymia in patients'
sleep quality was worse. Moreover deterioration in mental status of patients was found to lead to deterioration of
sleep quality.