Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 12; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2011;12(2):100-106
Şizofreni hastalarında plazma prostaglandin düzeyleri
EE Erşan, S Erşan, O Doğan
Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri ABD, Sivas
Amaç: Şizofreni bireyi, aile üyelerini, toplumu etkileyen bir nöropsikiyatrik bozukluktur. Şizofreninin etiyopatogeneziyle
ilgili birçok çalışma yapılmasına karşın, etiyopatogenezi tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmada
şizofreni hastalarında prostaglandin metabolit düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya yaş
açısından eşleştirilmiş, cinsiyet ve sigara içme açısından benzer, en az iki yıldır hasta olan 50 şizofreni hastası ve
50 sağlıklı gönüllü alınmıştır. Çalışmamızda 13,14-dihidro-15-keto-PGF2α (PGFM) ve 13,14-dihidro-15-keto PGE2
(PGEM) ölçümü yapılmıştır. Ölçümler daha duyarlı bir aygıt olan High Perform Licid Chromatography (HPLC) ile
yapıldı. İstatistiksel değerlendirmelerde Student's t, Ki-kare, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney testi kullanılmıştır.
PGEM düzeyi (0,0807±0.014'a karşı 0.0907±0.0146, t=3.490, p=0.001) ve PGFM düzeyi (0.0613±0.0128'e karşı
0.0793±0.0113, t=-7.486, p=0.000) hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel yönden anlamlı düzeyde
düşük bulunmuştur. Tartışma: Bu sonuç şizofreninin etiyopatogenezinde fosfolipit metabolizmasındaki bir bozukluğun
önemli olabileceğini düşündürmektedir
Prostaglandin metabolite levels in patients with schizophrenia
Objective: Schizophrenia is a neuropsychiatric disease which affects individuals, family members and society.
Although many studies have been carried out on the etiopathogenesis of schizophrenia, the condition is not
entirely understood. In this study, it has been aimed to measure prostaglandin (PG) metabolite levels in patients
with schizophrenia. Methods: The present study measured prostaglandin metabolite levels in 50 schizophrenia
patients and 50 healthy volunteers who were matched for age, sex and smoking is similar in terms of, at least two
[year]s of patient. Measurements were also taken of 13,14-dihydro-15-keto-PGF2α (PGFM) and 13,14-dihydro-15-
keto PGE2 (PGEM). The measurements were performed using High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
which is a more sensitive device. Statistical analysis of the data was performed using Student's t Test, Chi Square
Test, Kruskal-Wallis Test and Mann-Whitney Test. Findings: In the patient group, the PGEM level
(0.0807±0.014, t=3.490, p=0.001) and the PGFM level (0.0613±0.0128, t=-7.486, p=0.000) were both significantly
lower than in the control group (PGEM 0.0907±0.0146; PGFM 0.0793±0.0113). Discussion: These results
suggest that a disorder in phospholipid metabolism may be important in the etiopathogenesis of schizophrenia.