Dergi Ara >>
Yıl:2011; Cilt: 1; Sayı: 1>> Özet
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji; 2011;1(1):24-36
Çocuk ve Ergenlerde İki Uçlu Bozukluğun İlaçla Tedavisinde Yeni Gelişmeler
A Kılınçaslan, HA Savaş
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
Amaç: Çocuk ve ergenlerde iki uçlu bozukluk (ÇEİUB) kronik, yinelemelerle giden, kısa ve uzun dönemde
önemli oranda morbiditeye sebep olan bir hastalıktır. Sıklıkla akademik ve sosyal işlevsellikte azalmaya, hukuki
sorunlara ve intihar riskinde artışa sebep olur. Bu yüzden etkin bir şekilde tedavi edilmelidir. Bu yazıda
ÇEİUB'nin ilaçla tedavisi ilgili yapılmış çalışmaların gözden geçirilecektir.
Yöntem: Özellikle son 10 yılda yayınlanmış, ileriye dönük ve yöntem açısından daha güvenilir ve kıyaslanabilir
çalışmalara odaklanılmıştır.
Sonuç: Yakın zamanda risperidon, aripiprazol, olanzapin ve ketiapinin ÇEİUB'de kullanımı için onaylanması
ile birlikte atipik antipsikotikler hızla ilk tedavi seçeneği haline gelmektedir. Lityum ve antiepleptik ilaçların da
tekli ve kombine tedavilerde etkinliği çalışmalarla desteklenmektedir.
Yorum: ÇEİUB tedavisi ile ilgili çalışmalar sıklıkla akut manik dönem tedavisine yoğunlaşmış, depresif dönemlerin
tedavisi, sürdürme tedavileri ve eş hastalıkların tedavisi gibi konular çok daha az oranda çalışılmıştır.
Ayrıca ilaçların güvenliği, etkinliği, tolerabilitesi, hasta ve risk altındaki çocuklarda nörobiyolojik etkileri ile
ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Recent Developments in Pharmacotherapy of bipolar disorder in children and adolescents
Objective: Bipolar disorder in children and adolescents (BD-CA) is a chronic and recurrent psychiatric disorder with significant short-term and
long-term morbidity. It often results in poor academic and social performance, legal problems and increased risk of suicide. For these reasons,
it should be treated effectively. Here, pharmacological interventions in BD-CA will be reviewed.
Method: Prospective, methodologically stringent and comparable studies, conducted in the recent 10 [year]s received greater focus.
Results: With the recent indication of risperidone, aripiprazole, quetiapine and olanzapine for BD-CA, the atypical antipsychotics are rapidly
becoming a first-line treatment option. The effectiveness of lithium and antiepileptic agents are also supported in monotherapy and combination
treatment.
Conclusion: Studies concerning the pharmacological treatment of BD-CA have commonly focused on the treatment of manic episodes, and
very few data are available regarding the treatment of bipolar depression, maintenance treatments and comorbid diseases. Also, further studies
examining the safety, efficacay, tolerability and neurobiological effects of psychotropic medications in children and adolescents with or
at familial risk for developing bipolar disorder are needed.