Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 17; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2009;17(3):23-32
Kendini Mükemmeliyetçi Gösterme Ölçeği'nin Türk Örnekleminde Psikometrik Özellikleri
A Balcı, E Kıral, T Kalafat, M Boysan
Ankara Üniversitesi
Amaç: Mükemmeliyetçiliğin psikolojik problemlerle ilişkisini gösteren araştırmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Mükemme-liyetçiliğe ilişkin çok çeşitli sınıflamalar mevcuttur. Bu çalışmada kişilerarası mükemmeliyetçilik modeliyle ilişkili olarak geliştirilen Kendini Mükemmeliyetçi Gösterme Ölçeği'nin (Perfec-tionistic Self-Presentation Scale) Türkçe formunun psikometrik özellikleri incelenecektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini üniversitede lisans eğitimi almakta olan 271 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmaya katılmak isteyen gönüllülere Kendini Mükemmeliyetçi Gösterme Ölçeği

(KMGÖ), Penn State Endişe Ölçeği (PSEÖ) ve Sınırlılık Şemaları Ölçeği (SŞÖ) uygulanmıştır. Ölçme aracının ölçüt geçerliği, KMGÖ alt ölçekleri ve diğer psikolojik değişkenler arasında hesaplanan Pearson korelasyon hesaplamalarıyla değerlendirilmiştir. Orijinal faktör yapısı doğrulayıcı faktör analiziyle test edilmiştir. Bulgular: Orijinal faktör yapısının uyumu çalışmanın verilerinde yeterli bulunmuştur. Ölçeğe ilişkin hesaplanan iç tutarlılık değeri a=0.80 bulunmuştur. Ölçme aracının 15 günlük test tekrar test korelasyonu r=0.82 olarak hesaplanmıştır. KMGÖ alt ölçekleriyle diğer psikolojik değişkenler arasında hesaplanan korelasyonlar istatistiksel açıdan manidar bulunmuştur. Sonuç: KMGÖ'nün Türk örnekleminde yürütülen araştırmalarda kullanılabilecek yeterlikte geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğu düşünülebilir.
Psychometric Properties of the Perfectionistic Self-Presentation Scale in Turkish Sample
Objective: Researches about associations of perfectionism with poor psychological outcomes have growing up. Miscellaneous classifications about perfectionism are suggested. In this study psychometric properties of the Turkish version of the Perfectionistic Self-Presentation Scale which was developed in an aspect of interpersonal perfectionism model would be in main interest. Method: The sample was consisted of 271 undergraduate students. Volunteers have been administered the Perfectionistic Self-Presentation Scale (PSPS), the Penn State Worry Questionnaire (PSWQ), and the Limited-ness Schemas Questionnaire (LSQ). Convergent validity of the measure was evaluated by calculating Pearson correlations with psychological variables. Confirmatory factor analysis was utilized in order to assess the construct validity. Results: Original factor structure was fitted adequately to the current data. Inner consistency of the scale was a=0.80. The test retest correlation of the instrument between two points with fifteen days time interval was r=0.82. Pearson correlations between the PSPS scores and psychological variables were significant. Conclusion: The PSPS seems to be a valid and reliable construct among Turkish sample.