Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 23; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2010;23(4):275-281
Klozapine bağlı siyalorenin patofizyolojisi ve güncel tedavi seçenekleri
S Yeşilyurt, İ Aras, K Altınbaş, Mİ Atagün, E Kurt
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
Klozapin yaklaşık 40 yıldır şizofreni tedavisinde kullanılmaktadır ve kayda değer yan etkileri bulunmasına rağmen, tedaviye dirençli şizofrenide halen altın standarttır. Klozapin tedavisi sırasında sık karşılaşılan ve hastaların yaşam kalitesini önemli düzeyde etkileyebilen bir yan etki de siyaloredir. Klozapinin belirgin antikolinerjik yan etkilerine karşın, halen hangi mekanizmayla siyaloreye neden olduğu net biçimde bilinmemektedir. Sık karşılaşılmasına ve yaşam kalitesini belirgin biçimde etkileyebilmesine rağmen, siyalorenin tedavisinde halen mevcut seçeneklerin başarı oranı kısıtlıdır. Bu yazıda, klozapine bağlı gelişen siyalorenin patofizyolojisi ve tedavi seçenekleri güncel bilgiler ışığında gözden geçirilmiştir.
Pathophysiology of clozapine induced sialorrhea and current treatment choices
Clozapine has been used for approximately 40 [year]s and it is still the gold standard for treatment resistant
schizophrenia even though it may cause considerable side effects. One of the common side effects
during the treatment with clozapine is sialorrhea. Although clozapine has anticholinergic side effects,
pathogenesis of sialorrhea is still unclear. Despite sialorrhea is quite common and might influence quality of
life, treatment choices and their efficacy for this side effect is limited. Thus, in this article, pathophysiology
and treatment of clozapin induced sialorrhea is reviewed.