Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 23; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2010;23(4):249-255
12 Aylık takipte depreşen ve depreşmeyen erkek alkol bağımlılarında yenilik arayışı
C Evren, M Durkaya, S Kose, R Cetin, E Dalbudak, S Celik
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışmanın amacı, yatarak tedavi gören alkol bağımlılarında 12 aylık takipte yenilik arayışı (YA) kişilik boyutunu ve onun alt ölçeklerini karşılaştırmaktır.

Yöntem: Çalışmaya katılanlar, hastaneye ardışık yatışı yapılan ve 12 ayın sonunda 2. görüşmeleri yapılabilen 102 erkek alkol bağımlısı hastaydı. Hastalar, mizaç ve karakter envanterinin YA boyutu ile değerlendirildi.Bulgular: Yatarak tedavi gören alkol bağımlısı hastaların %61.8'i (n=63) depreşmiş olarak değerlendirildi. Sosyodemografik değişkenler depreşen ve remisyondaki gruplar arasında fark göstermedi. İlk değerlendirmede YA ve alt boyutların ortalamaları gruplar arasında fark göstermezken, 12 ayın sonundaki değerlendirmede bu ortalamalar, depreşen grupta, remisyondaki gruba göre yüksekti (Keşfetmekten heyecan duyma-YA1-alt ölçeği dışında). Remisyondaki grupta YA ve alt ölçeklerinin ortalamaları (YA1 alt ölçeği dışında) 12 ayın sonunda azalırken, depreşen grupta dürtüsellik alt ölçeği (YA2) ve YA takip süresinde yükselmiştir.

Sonuç: Erkek alkol bağımlılarında genetik olarak belirlendiği bildirilen mizaç boyutu YA ve alt ölçekleri ayıklık ile azalırken alkol kullanımının depreşmesiyle yükselmektedir. Buna tek istisna alkol bağımlılığının oluşumuyla ilişkili temel YA özelliği YA1 olabilecek iken, diğer 3 alt ölçeğin, özellikle de YA2'nin alkol kullanım bozuklukları ile iki yönlü nedensel ilişkisi olabilir.
Novelty seeking among relapsed and non-relapsed male alcohol dependents during 12 [month] follow-up
Objective: Aim of this study was to investigate the changes in novelty seeking and its subscales during 12
[month] follow-up among alcohol dependents.
Methods: Participants were 102 consecutively admitted male alcohol dependents, who were available for
a second evaluation at the end of 12 [month]s. Patients were investigated with the Novelty Seeking (NS)
dimension of the Temperament and Character Inventory (TCI).
Results: Among alcohol dependent inpatients 61.8% (n=63) were considered to be relapsed.
Sociodemographic variables did not differ between relapse and remission groups. Mean scores of NS and
subscales did not differ between groups at the baseline evaluation, whereas they were higher in relapsed
group at one [year] follow-up (other than Exploratory excitability-NS1- subscale). In the remission group,
mean scores of NS and subscales decreased at one [year] follow-up (other than NS1 subscale), whereas in
the relapsed group, mean scores of Impulsiveness (NS2) subscale and NS increased during follow-up period.
Conclusion: Among alcohol dependent men, temperament dimension NS and subscales, which are
suggested to be genetically determined, decreases during abstinence, whereas increases with relapse to
alcohol use. Only exception is the NS1, which suggest that it might be the main trait NS subscale related
with the occurrence of alcohol dependence, whereas other three subscales, particularly NS2 seems to
have bidirectional causal relationship with alcohol use disorders.