Dergi Ara >>
Yıl:2010; Cilt: 23; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2010;23(4):244-248
Beyin kitle lezyonlarında bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılan stereotaktik biyopsinin tanı değeri: 100 olgunun histopatolojik değerlendirilmesi
B Tuğcu, O Tanrıverdi, A Güngör, SŞ Baydın, LŞ Postalcı, BT Demirgil, S Gönenli
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
Amaç: İntrakranial kitle lezyonlarında lezyonun doku analizi, tedavinin yönlendirilmesinde esastır. Modern görüntüleme yöntemleri ile lezyon lokalizasyonu ve komşu yapılarla ilişkisi ortaya konulabilmekle beraber, halen histopatolojiye yönelik yeterince bilgi elde edilememektedir. Stereotaktik yöntemler bu lezyonlardan güvenli ve hassas bir şekilde doku numunesi alınmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizde uygulanmış olan stereotaktik biopsi sonuçları literatür eşliğinde tartışıldı.

Yöntem: 1995 ile 2009 yılları arasında, kliniğimizde 100 hastaya 106 stereotaktik biopsi girişiminde bulunuldu. Biopsilerin tümü bilgisayarlı tomografi eşliğinde gerçekleştirildi. Hastalara ait histopatolojik tanı, morbidite ve mortalite oranları ile yöntemin tanı konulmadaki başarı oranı incelendi.

Bulgular: Toplam 100 hastaya 106 stereotaktik biopsi uygulandı. Lezyonların lokalizasyonu; frontal 21, temporal 11, parietal 14, oksipital 7, derin yerleşimli 12, serebellum 1, suprasellar 2 iken 32 olguda lezyonlar multipl idi. Girişim sonrası histopatolojik tanılar; nöroepitelyal tümörler 51, metastazlar 31, enfeksiyöz sebepler 7, demiyelinizan patoloji 1, gliozis 8 idi. Olguların 2'si nde alınan numune yetersizdi. Yöntemin tanı koydurma oranı %90 olarak saptandı. Operasyon sonrası dönemde, 3 olguda nörolojik defisitin arttığı izlendi. Bir olguda yeni nörolojik defisit saptandı. İki olguda asemtomatik hemoraji tespit edildi. Bir olguda işlem sırasında kardiak aritmi gelişti ve hasta, akciğer ödemine bağlı olarak operasyon sonrası dönemde kaybedildi.

Sonuç: Serebral lezyonların teşhisinde; morbidite ve mortalitesinin düşük olması, sensitivite ve spesifitesinin yüksek olması, genel durumu kötü hastalarda uygulanabilir olması nedeni ile stereotaksik biopsi sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Yetersiz materyal alınması, hedefin yanlış belirlenmesi ve lezyonun heterojen karakterde olması tanı konulmasını güçleştirebilmektedir. Kliniğimizde elde edilen sonuçlar, güvenilir ve yüksek tanı değerine ulaşan bir teknik olduğunu göstermektedir.
The diagnostic yield of computerized tomography guided stereotactic biopsy in brain mass lesions: histopathologic analysis of 100 cases
Introduction: Histopathologic analysis of tissue samples is crucial for the management of patient with brain
mass lesions. Lesion localization and interaction with adjacent normal tissue can be easily provided with
modern imaging techniques. On the other hand, they are insufficient to reveal histopathologic nature of
lesions. Stereotactic techniques can provide diagnostic tissue samples from lesions safely and sensitively.
We aimed to discuss our experience and results with the help of the literature.
Method: Overall, 106 stereotactic brain biopsy procedure were performed on 100 patients in our clinic
from 1995 to 2010. Lesion locations, histopathological results, diagnostic yield, morbidity and mortality were
reviewed.
Results: This study included 64 males and 36 females aged 9 to 81 [year]s (mean: 53 [year]s). Lesion localizations
were classified as: frontal 21, temporal 11, parietal 14, occipital 7, deep-seated 12, suprasellar 2, cerebellum 1
and 32 patients had multiple lesions. Histopathological diagnosis were as follows: neuroepithelial tumors 51,
metastases 31, infectious 7, gliozis 8, demyelinization 1. The diagnostic yield was %90.
Conclusions: Histopathologic confirmation of brain mass lesions is the main method to decide
management. Although new imaging techniques provide detailed data, evaluating tissue sampling is still
the gold standart in determining the histopatologic diagnosis. Stereotactic- CT guided brain biopsy is a
safe, reliable method of obtaining tissue sample with high accuracy.