Dergi Ara >>
Yıl:2003; Cilt: 16; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2003;16(3):179-183
İskemik serebrovasküler hastalık sonrası epileptik nöbet
F Varlıbaş, M Gencer, C Örken, Y Çetinkaya, H Tireli
İnme sonrası nöbet gelişme riskinin olduğu uzun yıllardır bilinmektedir. İleri yaşlarda görülen epileptik nöbetlerin en önemli sebebi olarak serebrovasküler hastalıklar gösterilmektedir. İnme sonrası nöbet gelişme riski % 4-15 arasında değişmektedir. İnme sonrası nöbet riskini arttıran en önemli faktörler inmenin hemorajik oluşu, lezyonun kortikal yerleşimli oluşu ve inmenin şiddetidir.
Bu çalışmaya Eylül 1998-Haziran 2001 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği'nde iskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla yatmış ve takibe alınmış 187 hasta alınmıştır. Bu hastaların özgeçmişlerinde febril konvulsiyon, migren, kafa travması, soygeçmişlerinde febril konvulsiyon ve epilepsi olup olmadığı sorgulanmıştır. Nöbet geçiren hastalarla geçirmeyenler karşılaştırılarak bireysel yatkınlığın önceden belirlenebilirliği araştırılmıştır.
Nöbet geçiren hasta grubunda özgeçmişte febril konvulsiyon ve kafa travması varlığı anlamlı olarak yüksek bu-lunmuş, migren anamnezi açısından iki grup arasında bir fark saptanmamıştır. Yine nöbet geçiren hasta gru-bunda soygeçmişte febril konvulsiyon varlığı anlamlı olarak yüksek bulunmuş, epilepsi anamnezi açısından iki grup arasında bir fark saptanmamıştır.
Seizures secondary to stroke have been recognized for many [year]s and are considered as a major cause of epilepsy in the elderly. The frequency of seizures after stroke is variously estimated between 4 %-15 %. Risk factors for poststroke seizures are cortical location, severity of stroke and hemorrhagic stroke.
In our study we evaluated 187 patients with ischemic cerebrovascular disease who were hospitalized from September 1998 to June 2001. We investigated febrile convulsion, migraine and head trauma in their brief history and also febrile convulsion and epilepsy in their family history.
We compared the poststroke seizure group with non-seizure group. We searched the predictibility of individual predisposition.
In the brief history of post stroke seizure group, the frequency of febrile convulsion and head trauma were found significantly high but for migraine no difference has been found between two groups. In the family history of post stroke seizure group, the frequency of febrile convulsion was found significantly high but there was no difference between two groups for epilepsy.