Dergi Ara >>
Yıl:2003; Cilt: 16; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2003;16(3):169-171
Parkinson Psikozunda Elektrokonvulsif Tedaviye efektif yanıt
F Özer, B Aydın
Psikotik semptomlar Parkinson hastalığının (PH) geç komplikasyonlarından biridir. PH'da psikoz gelişme riskini artıran nedenler arasında birden fazla dopaminerjik ilacın kullanılması, dopaminerjik ilaç dozlarının yüksek olması ve beraberinde serebrovasküler hastalık, Lewy cismi demansı veya Alzheimer hastalığının bulunması sayılabilir. Psikotik yan etkilerinden dolayı dopaminerjik ilaçları ani kesilen hastalarda parkinsonian motor semptomlar kötüleşebilmekte, nöroleptik malign sendrom (NMS) gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Psikotik semptomları olan iki Parkinson hastasında elektrokonvulsif tedavinin (EKT) psikotik semptomlar ve nöroleptik malign sendrom üzerine etkisi literatür bilgileri ışığında tartışıldı.
Psychotic symptoms are late complications of Parkinson's disease (PH). Causes increasing the risk of development of psychosis can be listed as applying more than one dopaminergic drugs, high dose dopaminergic drugs and PD in association with cerebrovascular disorders, Lewy body demans and Alzheimer disease. With sudden cessation of dopaminergic drugs, motor symptoms can be worsen and severe complications such as neuroleptic malignant syndrome (NMS) can develop. Effects of electroconvulsive therapy (ECT) on psychotic symptoms and neuroleptic malignant syndrome in two Parkinson's disease patient are presented and discussed in the light of literature.