Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 1; Sayı: 2>> Özet
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi; 2009;1(2):19-22
Opere Servikal Disk Hernili Geriatrik Olgularda Yara Yeri Ağrı Değerlendirmesi
HS Karabekir, S Yaycıoğlu, MNN User
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bu çalışmada, servikal disk herniasyonlu geriatrik olgularda postoperatif yara yeri ağrısının kontrolü için, ya ra yerinin intraoperatif suture edildikten hemen sonra uygulanan lokal anestezik etkinliğinin ve doz farklılığında yaş lı olguların ağrı algı düzeylerinin araştırılması amaçlandı.
Materyal-metod: 2004-2009 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ve Acil Tıp Anabilim dalları ile Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim dalına müracaat eden servikal disk herniasyonlu olgularda tek veya iki seviye diskektomi, interbody füzyon ve anterior plak uygulaması yapılan toplam 30 hasta randomize olarak üç gruba ayrılarak değerlendirildi. 30 olguluk çalışma grubuna yara yeri suture edildikten hemen sonra ve olgular uyanmadan önce lokal anestezik madde uygulandı. Postoperatif dönemde kontrol grubunda ise cerrahi yara yerine herhangi bir lokal anestezik madde uygulaması yapılmadı. Postoperatif 1., 2., 4., 6. ve 12. saatlerde visüel ağrı skalası (VAS) yoluyla ağrı değerleri ortaya konuldu ve kaydedildi.
Bulgular: Postoperatif ilk saatlerde yara yerine 5 mg/ml lokal anestezik uygulanan grupta VAS skorlarının lokal anestezi yapılmayan gruba göre daha düşük olduğu ve bu sonucun istatistiksel olarak anlamlılık gösterdiği; 6. saatten itibaren ise değerlendirmede kontrol ve çalışma grup ları açısından istatistiksel farklılık bulunmadığı izlendi.
Tartışma ve Sonuç: Postoperatif erken dönemde ilk 6 saat içerisinde yara yeri 5 mg/ml lokal anestezik uygulamasının olgularda VAS skorlarını düşürdüğü, Grup 1 ve kontrol gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı saptandı. Çalışmada yaşlı olguların postoperatif erken dönemde cerrahi yara yerine 5 mg/ml lokal anestezik uygulamasının, yara yeri ağrı kontrolünün sağlanması amacıyla fayda sağladığı izlendi.
Evaluation of Incision Pain at Operated Geriatric Cases with Cervical Disc Hernias
Purpose: In this study, different were doses of local anesthesia effect and perception levels searched at geriatric cases with cervical discectomy which applicated of local anesthesia during operation after incision sutured for postoperative incisional pain control.
Matherial-methods: Between 2004-2009 [year]s, totally 30 cases which administered to Afyon Kocatepe and Adnan Menderes Universities School of Medicine Neurosurgery and Afyon Kocatepe University School of Medicine Emergency Departments with cervical disc hernia diagnosis and operated as one or two levels discectomy. Interbody fusion and anterior plaque operations were divided three randomized groups. 2,5 mg/ml (Group 1) and 5 mg/ml (Group 2). Local anesthesia were applied at surgical incision edges just the incision sutured before recovery of 20 cases at study groups. There were not any applications of local anesthetic matter at incision in control group (Group 3). Postoperatively at 1st, 2nd, 4th, 6th and 12th hours visual analog pain scale (VAS) scores were recorded.
Results: The VAS scores of Group 2 were lower than both Group 1 and control group at first hours postoperatively and these were statistically significant and there was no statistically significance between Group 1 and control. After 6th there were no statistically significant differences between control and study groups.
Discussion: At postoperative early period in first 6 hours, application of 5 mg/ml local anesthetic to incision decreased the VAS scores. In conclusion, the application of 5 mg/ml local anesthetic to surgical incision can be use for incision pain control at early postoperative period.