Dergi Ara >>
Yıl:2003; Cilt: 16; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2003;16(3):154-156
Fluoksetinle bağlantılı EPS oluşumu: iki olgu sunumu
S Demirkıran
Son dönemlerde, antidepresan (özellikle seçici serotonin geri alım engelleyicileri) kullanımıyla bağlantılı olarak ekstrapiramidal semtomlar (EPS) gözlenebildiğine dair olgu sunumları yayınlanmaktadır. Bu yazıda fluoksetin kullanımıyla bağlantılı olarak akatizi ve bradikinezi geliştiği düşünülen iki olgu sunulmaktadır. Her iki olguda da, EPS'ye neden olabilecek başka bir neden tespit edilememiş olup, fluoksetin dozunun azaltılması veya kesilmesi belirtileri ortadan kaldırmıştır. Bu alandaki olgu sunumlarının artması, ender görüldüğü düşünülen bu yan etkinin klinik uygulanmalarda akılda tutulmasının gerekebileceğini düşündürmektedir.
Recently in the literature, there has been case reports on the observation of the development of extrapyramidal symptoms related with the use of antidepressant treatment (especially selective serotonin reuptake inhibitors). In this article, two patients who developed akathisia and bradykinesia related to the fluoxetine treatment were presented. In both cases, there were no other reasons found to be responsible for the EPS and the symptoms disappeared after discontinuation or reducing fluoxetine dose. The increase in the number of case reports on this subject may suggest that it may be useful to keep this adverse event in mind during clinical practice.