Dergi Ara >>
Yıl:2003; Cilt: 16; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2003;16(3):144-146
Kekeme çocuk ve ergenlerin anne babalarının psikiyatrik semptomlarının değerlendirilmesi
O Abalı, H Beşikçi, G Kınalı, ÜD Tüzün
Kekemelik çocuk ve ergenlerde bir iletişim bozukluğu olarak sıklıkla görülmektedir. Bu bozukluk çocuk ve ergenleri psikolojik olarak etkilemektedir. Kekemeliğin tedavi ve prognozunda anne baba psikopatolojisi önemlidir. Bu çalışmada kekeme çocukların anne babalarındaki psikiyatrik semptomlar değerlendirildi. Çalışma grubundaki anne babaların kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek oranda anksiyete ve depresyon skorları tespit edildi (p<0.01). SCL-90 (Semptom kontrol listesi -90) puanları kontrol grubuna göre yüksek bulundu. Anne baba psikopatolojisinin kekemeliğin etyoloji, tedavi ve prognozundaki önemi tartışıldı.
Stuttering has frequently seen as a communication disorder in children and adolescents. Children and adolescents have been psychologically affected by this communication disorder. Psychopathology of parents is very important for the treatment and prognosis of stuttering. We determined psychiatric symptoms of parents of children and adolescents. Anxiety and depression scores of study group were statistically higher than the control group (p<0.01). SCL-90 (Symptom check list -90) scores of study group were higher than the control group. We discussed psychopathology of parents at the etiology, treatment and prognosis of the stuttering.