Dergi Ara >>
Yıl:2003; Cilt: 16; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2003;16(3):132-138
Madde kullanım bozukluğunda cinsiyet farklılığı: AMATEM'e yatan hasta verilerinin incelenmesi
EC Evren, Ö Saatçioğlu, B Evren, C Yancar, B Eken, D Çakmak
Bu çalışmada alkol dışı madde kullanım bozukluğu olan ve yatarak tedavi gören hastaların sosyodemografik ve madde kullanımı ile ilişkili özelliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılması amaçlandı. AMATEM kliniğinde 1998 ile 2002 yılları arasında yatarak tedavi gören 2156 olguya yarı yapılandırılmış sosyodemografik form uygulandı. Olguların % 7.8'inin (n=168) kadın, % 92.2'sinin (n=1988) ise erkek olduğu saptandı. Kadın hastaların yaş ortalaması (29.51±8.26), erkek hastaların yaş ortalamasına (31.68±10.29) göre düşüktü. Kadın hastalarda boşanmış olma, hiç çalışmamış olma, lise veya üniversite düzeyinde eğitim görmüş olma, sevkle geliyor olma, özkıyım girişim öyküsü ve ailede alkol kullanımı daha yüksek oranda bulundu. Erkek hastalarda madde kullanımına bağlı yasal sorunlar yaşama, madde etkisinde tehlikeli ve zarar verici davranışların bulunması, daha önce hapis yaşantısı ve AMATEM'e daha önce 2 ya da daha fazla yatış oranı daha yüksek bulundu. Kadınlarda tercih maddesi olarak eroin, meperidin, benzodiazepin oranları erkeklere göre yüksekken, erkeklerde esrar ve uçucu madde oranları kadınlara göre daha yüksekti. Kadın hastaların daha fazla damar yolu ile madde kullandığı ve en az bir kez enjektör paylaşma oranlarının daha yüksek olduğu saptandı. Alkol dışı madde kullanan kadın ve erkek hastalar belirli özellikler açısından farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar, tedavi programları planlanırken dikkate alınmalıdır.

It is found that the distress level mean score is 46.94 in psychotic patients while preoccupation level mean score is 41.59 and belief strength mean is 58.27. These results are statistically meaningful (p:0.001) compared to the non-psychotic ones. Although the PDI score mean is significantly higher in the psychotic group than non-psychoticgroup (mean scores: 17.33, 9.18); score areas are almost the same between psychotic and the non-psychotic group. The overlapping distribution between the two groups shows that psychotic symptoms are present on a continuum rather than as a dichotomy (present or non-present) and that clinically psychotic states are present in the extreme end of the continuum. So the results support the hypothesis suggesting that the difference between normal and abnormal is not quantitative but just qualitative.