Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 12; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikiyatri Dergisi; 2009;12(1):5-20
Demans Şiddeti Derecelendirme Ölçeğine Bağımlıdır: Kısa Durum Muayene Testi İle Reisberg Global Bozulma Ölçeğinin Karşılaştırılması
H Can, S Karakaş, C İrkeç
Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Bursa
Amaç: Kısa Durum Muayene Testi (MMSE) ile Reisberg Global Bozulma Ölçeği (RGBÖ) için elde edilen demans evrelerindeki nöro-bilişsel bozuklukları karşılaştırmak; MMSE ve RGBÖ evrelerinin birbiriyle binişme durumunu incelemektir. Yöntem: Örneklem unutkanlık şikayeti ile başvuran 60 gönüllü katılımcı/olgudan oluşmuştur (36 kadın, 24 erkek; yaş: 72.6±9.2; eğitim: en az 5 yıl). ATD tanısı DSM-IV ve NINCDS-ADRDA uyarınca konmuştur. Dışlama ölçütleri Alzheimer tipi demans (ATD) dışındaki diğer nörolojik bozukluklar ve/veya psikiyatrik bozuklukları, klinik düzeyde depresyonu içermiştir. Demans derecesi MMSE ve RGBÖ ile ayrı ayrı evrelendirilmiştir. Nörobilişsel süreçler bellek, bilişsel sığa, sözcük bilgisi/semantik bellek, yönetici işlevleri ölçen, Türk toplumu için ayrıntılı olarak çalışılmış nöropsikolojik testlerle ölçülmüştür. Bulgular: Gerek MMSE ve gerekse RGBÖ evrelerinin bellek, dikkat ve bilişsel sığa ile ilgili tüm puanları üzerindeki etkisi anlamlı bulunmuştur. RGBÖ için ardışık evrelerde elde edilen nörobilişsel bozuklukların örüntüsü, ATD'de ki nörodejeneratif bozuklukların ilerleme örüntüsü ile uyumlu olmuştur. MMSE ve RGBÖ ile yapılan evrelerin de binişmediği belirlenmiş; aynı olgunun iki ölçekle farklı evrelere yerleştirilebildiği belirlenmiştir. Tartışma: Bulgular, klinik ortamlarda demansın derecelendirilmesinde tek ölçekle yetinilmemesi gerektiğini ortaya koymuştur.
Severity of Dementia Depends on the Rating Scale: Comparison of Mini Mental State Examination and Reisberg Global Deterioration Scale
Objective: To compare the neurocognitive processes
characteristic to analogous stages of dementia that is
rated by using Mini Mental State Examination (MMSE)
and Reisberg Global Deterioration Scale (RGDS) and to
compare the overlapping of the analogous stages.
Method: Sixty volunteers with memory complaints (age:
72.6±9.2; level of education: minimum 5 [year]s; 36
females, 24 males). Diagnosis was made according to
DSM-IV and NINCDS-ADRDA. Exclusion criteria: being
medicated, neurological and psychiatric disorders other
than Azheimer type dementia (ATD), above normal level
of depression. Dementia was rated by both MMSE and
RGDS. Neurocognitive processes including attention,
memory, cognitive capacity, vocabulary/semantic memory,
executive functions were measured using neuropsychological
tests that had been extensively studied for the
Turkish culture. Results: There was a significant effect of
stage of dementia (obtained using MMSE and RGDS) on
scores pertaining to attention, memory and cognitive
capacity. There was an incomplete overlap of analogous
stages of MMSE and RGDS; the same participant could
be located in different stages of dementia by the two
scales. The pattern of neurocognitive disorders in consecutive
stages of RGDS was consistent with the literature.
Meanwhile, in a given RGDS stage, multiple stages
of MMSE could be represented. Conclusion: The findings
of the present study showed that MMSE should be
used with caution when deciding on the dementia stage
of patients. Findings further pointed to the necessity for
using more than one rating scale when classifying cases
into levels of dementia.