Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 20; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2007;20(2):88-96
İstanbul'daki evsizlerde psikiyatrik bozukluklar
KO Karamustafalıoğlu, B Bakım. M Güveli, B Özçelik, UE Uzun
Şişli Etfal Eğitim ve Arastırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Amaç: Istanbul'da evsizlerde 1. eksen bozuklukları ve bunlarla ilişkili faktörlerin tespit edilmesi hedeflenmiştir.
Yöntem: 2005 ve 2006 yılları kış mevsiminde Istanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle ortaya çıkan olumsuz koşullara karşı, 167 evsiz İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Bu kişiler, sosyodemografik anket ya-nında bilişsel ve sosyal işlevselliklerinin tespiti için Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI)'ın Türkçe çevirisi kullanılarak, psikiyatrik bozuklukların tespiti amacı ile değerlendirmeye tâbi tutuldu.
Bulgular: En sık I.eksen tanısı halihazır mevcut durumda psikotik bozukluk (% 40), geçmisteki psikotik bozukluk (% 31), alköl kullanım bozukluğu (% 29) olarak bulundu. Halihazır ve geçmiş dönemdeki major depresyon kronik ev-sizlere göre kronik olmayan evsizlerde daha yüksek bulundu (p-0.01, p= 0.002). Şimdiki psikotik bozukluk kronik evsizlerde belirgin olarak daha fazla bulundu (p=0.008). Şimdiki psikoz bilissel ve sosyal işlevsellikteki bozulma ile ilişkili bulunmustur.
Sonuç: Yüksek düzeyde psikiyatrik hastalanma oranı, eştanı, duygu-durum ve psikotik bozukiukların yüksekliği, özgeçmiste yüksek oranda psikiyatrik bozukluk varlığı, adli öykünün yüksekliği evsizlerde psikopatolojinin ağıtiığını ve bu kisilere yönelik yapılabilecek tıbbi yardımın önemini göz önüne sermektedir.
Psychiatric morbidity of homeless people in Istanbul
Objective: This study aimed to screen the Axis I disorders and related factors among homeless people in Istanbul,
Method: 167 homeless people who were taken under protection by the Municipality of Istanbul for three days during the heavy snow in 2005 and 2006 winter. They were assessed with sociodemographic form, MINI (5.0), a scale prepa­red for cognitive and social functions.
Results: The most frequent Axis I disorder was psychotic disorder- current (40 %), psychotic disorder-previous (31 %), alcohol use disorder (29 %). Current and previous major depression was significantly higher among non-chronic ho­meless than chronic ones (p=0.01, p= 0.002, respectively). Current psychotic disorder was significantly more preva­lent among chronic homeless (p=0.008). Current psychosis was related with deterioration in cognitive and social func­tioning.
Discussion: Psychopathology among homeless people in our society is similar with western society. These mentally ill homeless people deserve treatment, special attention due to protection, rehabilitation and mental health support.