Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 20; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2007;20(2):79-87
Çocukluk çağı travmalarının umutsuzluk, sigara ve alkol kullanımı üzerine etkisi; üniversite son sınıf öğrencilerini inceleyen bir çalışma
Ş Özen, S Antar, M Özkan
Dicle Üniversilesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı. Diyarbakır
Bu çalışmada; çocukluk çağı travmalarımn üniversite son stnıf öğrencileri arasındaki umutsuzluk ve sigara-alkol kullammı üzerine etkisini; cinsiyet ve aile özellikleriyle ilişkisini arastırmayı amaçladık.
Dicle Universitesi'nin çeşitli fakültelerinin son sınıfında okuyan 1.026 öğrenciye (erkek; 605, kız: 421) sırasıyla; Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ).Boratav Depresyon Tarama Ölçeği (BORDEPTA), Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ), Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ) ve Kişisel Bilgi Formu uygulandı.
Oğrencilerin yaş ortalaması 23.2+2.1'di; annelerinin % 47''si, babalarının % 13'ü okuryazar değildi. Ölçeklerin puan orta-lamaları su şekildeydi; ÇÖYÖ=71.5±19.9; BUÖ=5.9±4.6; BORDEPTA=7.3±4.7; SKÖ=80.0±16.1. BORDEPTA ortalama-sı kızlarda, diğer ölçeklerin ortalamaları erkeklerde daha yüksekti. Her gün sigara içenler % 33, haftada birkaç kez alkol alanlar % 4 oranındaydı. Sigara içenlerde ÇÖYÖ, BUÖ ve BORDEPTA puanları içmeyenlerden daha yüksekti (sırasıyla; r=0.075, p=0.008; r=0.105, p<0.001; r=0.132, p<0.00J); ancak, alkol tüketimi olanlarda içmeyenlere göre yalnızca BOR-DEPTA puanı yüksekti (r=0.066, p=0.017). Stepwise linear regresyon analizinde ÇÖYO-toplam puanlarını en iyi yordayan değişken erkek öğrencilerde BUO puanlarının yüksekliği, kız öğrencilerde BORDEPTA puanlarmın yüksekliğiydi.
Çocukluk çağındaki duygusal\\fiziksel ve cinsel travmalar, aktifyaşam mücadelesine baslama aşamasında olan üniversite son sınıf öğrencilerinde olumsuz etkilerini sürdürmektedir. Bu yaşantılar öğrencilerde; geleceğe karşı ümitsizlik, depresif 'mizaç, olumsuz kendilik algısı ve sigaraya yönelme davranışında artışa yol açmıştır.
Influence of childhood traumas on hopelessness, smoking and alcohol use: a study to evaluate last [year] university students
In this study we aimed to determine the effect of childhood traumas on hopelessness, smoking and alcohol use in university students and to study the relationships between their sex and familial characteristics.
We applied Hopelessness Scale (HS), The Boratav Depression Screening Scale (BORDEPTA), Social Comparison Scale (SCS), The Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) and Personnel Information Form, respectively to 1.026 students (male: 605, female: 421) in last [year] of various faculties ofDicle University.
Mean age of students was 23.2+2.1; 47 % of their mothers and 13 % of their fathers were illiterate. Mean scores of scales were: CTQ=71.5+19.9; HS=5.9±4.6; B0RDEPTA=7 3+4.7; SCS=80±16.1. Mean score of BORDEPTA scales were higher in females, but mean scores of other scales were higher in males. The rate of every day smokers was 33 % and the rate of al­cohol use several times a week was 4 %. Scores of CTQ, HS and BORDEPTA were higher in smokers than non-smokers (r=0.075, p=0.008; r=0.105, p<0.001; r=0.132, p<0.001; respectively); however only BORDEPTA scores were higher in al­cohol user students than others (r=0.066, p=0.017). In Stepwise linear regression analysis, the most descriptive variabl of CTQ-total scores was high HS scores in male students and high BORDEPTA scores in females.
Emotional, physical and sexual traumas in childhood maintain their negative effects on last [year] university students who are about to into life struggle actively. Such experience lead to hopelessness for the future, depressive temperament, negative self perception and inclination to smoking in these students.