Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 20; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2007;20(2):68-78
Şizofreni hastalarında yetiyitimi ve belirti şiddetinin yaşam kalitesine etkisi
İ Eren, D Şimşek, AM Çalışkan
Süleyman Demirel Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri ABD, Isparta
Amaç: Şizofreni kronik gidişli, entelektüel ve bilissel işlevlerde yıkımla giden bir rahatsızlıktır. Tedavisinde çokfazla yol alın-masına rağmen hastaların yaşam kaliteleri henüz istenen düzeyde değildir. Bu çalışmanın amacı; sizofreni hastalarında belirti şiddeti ve yetiyitiminin yaşam kalitesine etkisini araştırmaktır.
Yöntem: Çalışmaya DSM-IV tanı ölçütlerine göre şizofreni tanısı konulan 50 hasta alındı. Hastalara Sosyodemografik Bilgi Formu, Şizofreni Hastaları İçin Yaşam Niteliği Ölçeği, Dünya Sağlık Örgütü-Yetiyitimi Çizelgesi (WHO-DAS-II), Kısa Psikiyatrik Derecelendirme (KPDÖ), Pozitifve Negatif Belirti (PNBDÖ), Calgary Şizofrenide Depresyon (CŞDÖ), İçgörü Değerlendirme, Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçekleri (LSAÖ) uygulandı.
Bulgular: Çalısmanın sonucunda hastaların ekonomik durumu ile yaşam kalitesinin hütün alanlan arasında pozitij'yönde kore-lasyon saptandı. Hastahğın baslangıç yaşı ile mesleki rol, kisisel eşyalfaaliyet puanları arasında pozitif ilişki olduğu görüldü. Yaşam kalitesinin tüm alanları ile KPDÖ ve PNBDÖ negatif puanları arasmda negatif yönde iliskili olduğu saptandı. Yetiyitimi skoıianmn yaşam niteliğinin tüm alanlarıyla negatif 'olarak ilişkide olduğu saptanmıstır. Yaşam niteliğinin kişilerarası ilişkiler alanı ile içgörü' puanı arasmda pozitif; LSAÖ kaygı ve kaçınma puanlan ile ııegatifyönde ilişkili olduğu bulundu.
Sonuç: Bu çalışmada, şizofreni hastalarmın yaşam kalitesi ve yaşam kalitesine etkili olabilecek etmenler araştırılmıştır. Bizim verilerimiz kronik fiziksel hastalıklarda olduğu gibi kronik bir ruhsal hastalık olan şizofrenide de yetiyitiminin yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilediğini göstermiştir. Bu noktada yaşam kalitesini arttırmanın bir yolu ve belki de en önemli yolu yetiyitiminin azaltılması olacaktır.
Effects ofdisability and symptom severity on quality of life in schizophrenia patients
Objective: Schizophrenia is a chronic disease marked by intellectual deterioration and cognitive impairment. Although much progress has been achieved in the treatment of schizophrenia, quality of life in schizophrenia patients is far from satisfacto­ry. This study aims to investigate effects of disability and severity of symptoms on quality of life in schizophrenia.
Method: The study included fifty (50) patients who met the DSM-IV diagnostic criteria for schizophrenia. Patients were eva­luated by using Sociodemographic Data Form, World Health Organization Disability Assessment Schedule II (WHO-DAS-11), Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), Positive and Negative Symptoms Scale (PANSS), The Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS), Insight Assessment Scale and Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS).
Results: Results suggested a positive correlation between economic status of patients and all areas of quality of life. A posi­tive relationship was also determined between onset age of disease and instrumental role category, and common objects and activities. Results revealed a positive relationship between all areas of quality of life and BPRS and PANSS negative scores. A negative relationship was found between disability scores and all parts of quality of life. On the other hand, a positive re­lationship was found between interpersonal relations area of quality of life and insight scores, while a negative relationship was determined between interpersonal relations area of quality of life and LSAS anxiety and avoidance scores.
Conclusion: This study investigated quality of life and factors that may affect quality of life in schizophrenia patients. Results suggested that, similan to chronic physical diseases, disability also affects quality of life negatively in chronic psychological di­sease such as schizophrenia. Therefore reducing disability would perhaps be the most effective way to increase quality of life.