Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 8; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2007;8(2):79-84
Genç Bireylerde Depresif Belirtiler ve Sigara İçmeye Dönük Tutumlar
H Yazıcı, B Çetinkaya, H Kahveci, S Demirci
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı
Amaç: Bu çalışmada genç bireylerdeki depresif belirtiler
ile sigara içme tutumları arasındaki ilişkinin araştırılması
amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya 406 sigara içen geç birey (279 erkek,
127 kadın) katılmıştır. Depresif belirtileri değerlendirmek
amacıyla Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ). Sigara içme
tutumlarını değerlendirmek için Sigara İçme Tutum Ölçeği
(SİTÖ) kullanılmıştır. Yaş, cinsiyet, ekonomik gelir düzeyleri,
sigara içme süresi ve miktarını değerlendirmek için kontrol
listesi kullanılmıştır. Grupların sigara içme miktarı, süreleri ve
depresif belirtileri arasındaki farkları belirlemek için bağımsız
t testi kullanılmıştır. Depresif belirtiler ile sigara içme
tutumları arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı ile
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların günlük ortalama sigara içme
sayısı 14.97 adet ve ortalama sigara içme süresi 7.54 yıldır.
Bir gün içinde kadınlar (Ort = 13.18, Ss= 7.29) erkeklerden
(Ort = 16.76, SS= 8.10) daha düşük düzeyde sigara içtiklerini
belirttiler, t (406) = -4.42, p< .001. Bunun yanında, sigara içme
süresinde de kadınlar (Ort = 5.78, Ss= 5.13), erkeklerden
(Ort = 9.30, SS= 7.76) daha düşük düzeyde sigara içtiklerini
belirttiler, t (406) = -5.43, p< .001. Depresif belirtiler, bilişsel
tutumlarla (r= .28, p< .001), kontrolle (r= .28, p< .001),
eylemle (r= .30, p< .001) ve öz yönelimle (r= .43, p< .001)
pozitif yönde ilişkiler sergiledi.
Sonuç: Elde edilen bulgulara göre, depresif belirtiler
ile sigara içmeye dönük bazı tutumlar arasında ilişki vardır.
Sigara içme tutumları, sigara içme davranışında temel bir
işleve sahiptir. Bulgulara göre depresif bireyler sigara içmeye
daha çok eğilimlidir.
Depressive Symptoms and Attitudes Towards Smoking in Young People
Objective: The aim of this study was to investigate
relationship between depressive symptoms and smoking
attitudes in young people.
Method: The sample was composed of 406 young
smokers people (279 male and 127 female). The Beck
Depression Inventory (BDI) was administered in order to
evaluate the depressive symptoms. For the evaluation of
smoking attitudes Smoking Attitudes Inventory (SAI) was
used. Check list was administered in order to evaluate age,
gender, incomes, smoking period and smoking amount. For
smoking amount, smoking period and depressive symptoms,
comparisons between groups were made using independent
t test. Pearson correlation coefficients were used to assess
the rellationship between depressive symptoms and smoking
attitudes.
Results: On avarage, participants have smoked 14.97
cigarettes a day and smoked throughout 7.54 [year]s. Females
reported significantly lower levels of daily smoking amounts
(M = 13.18, SD = 7.29) than males (M = 16.76, SD = 8.10),
t (406) = -4.42, p< .001. Females also reported significantly
lower levels of smoking periods (M = 5.78, SD = 5.13) than
males (M = 9.30, SD = 7.76), t (406) = -5.43, p< .001. Depressive
symptoms was positively correlated with cognitive attitudes
(r= .28, p< .001), control (r= .28, p< .001), action (r= .30, p<
.001) and self-direction (r= .43, p< .001).
Conclusion: Findings suggests that there is a relation
between some smoking attitudes and depressive symptoms.
Smoking attitudes may play a central role in smoking
behaviour. Findings suggests also that depresed people
more likely to smoke.