Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 8; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2007;8(2):73-78
P-Klorfenilalaninin Sıçanlarda Etanol Yoksunluk Sendromu Üzerine Etkileri
İT Uzbay, H Kayır
GATA Askeri Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Psikofarmakoloji Araştırma Ünitesi
Amaç: Sunulan çalışmada, serotonin depolarını
boşaltan bir ajan olan p-klorfenilalaninin (pCPA)
sıçanlarda etanol yoksunluk sendromu üzerine etkileri
incelenmiştir. Böylece etanol yoksunluk sendromunun
çeşitli belirtilerine santral serotonerjik sistemin
katkısı incelenmiş ve açıklığa kavuşturulmuştur.
Yöntem: Etanol (% 7.2 v/v) erişkin Wistar türü erkek
sıçanlara sıvı diyet tekniği ile 21 gün süre ile verildi. pCPA (100
mg/kg) sıçanlara etanol yoksunluğunun test edilmesinden
24 saat önce intraperitoneal yoldan enjekte edildi. Etanol
yoksunluğun 2, 4 ve 6. saatlerinde sıçanlarda 5’er dakika
süre ile lokomotor hiperaktivite, ajitasyon, stereotipik
davranışlar, ıslak köpek silkinmesi, tremor ve odiyojenik
nöbetler gibi yoksunluk belirtileri değerlendirilerek bunların
sıklık ve şiddeti kaydedildi veya skorlandı. pCPA (100 mg/kg)
ayrıca etanole bağımlı olmayan kontrol sıçanlara da enjekte
edilerek lokomotor aktivite üzerine etkileri değerlendirildi.
Bulgular: pCPA uygulaması gözlem süreci boyunca hem
etanole bağımlı hem de bağımlı olmayan sıçanların lokomotor
aktivitelerinde anlamlı düzeyde artışlara neden oldu. pCPA
etanol yoksunluğun 2. saatinde ajitasyonun şiddetinde, 6.
saatinde ise ıslak köpek silkinmesi davranışının sıklığında
anlamlı ölçüde artışlara neden oldu. Odiyojenik nöbetler hariç
diğer yoksunluk belirtileri üzerine etkisizdi. pCPA verilmesi
odiyojenik nöbetlerin sıklığını anlamlı ölçüde inhibe etti.
Sonuç: Bulgularımız pCPA’nın etanole bağımlı
sıçanlarda lokomotor hiperaktivite, ajitasyon ve ıslak
köpek silkinmesi gibi yoksunluk belirtilerini daha da
şiddetlendirirken, odiyojenik konvulsiyonların sıklığını
azalttığına işaret etmektedir. Etanol yoksunluğunun bu
belirtileri santral serotonerjik mekanizmalar ile ilişkili olabilir.
Effects of p-Chlorophenylalanine (pCPA) on Ethanol Withdrawal Syndrome in Rats
Objective: In the present study, the effects of pchlorophenylalanine
(pCPA), a serotonin depleting
agent, treatment on ethanol withdrawal syndrome
have been investigated in rats. Thus, contributions of
central serotonergic system to various signs of ethanol
withdrawal syndrome have been examined and clarified.
Methods: Ethanol (7.2% v/v) was given to adult
male Wistar rats by a liquid diet for 21 days. pCPA (100
mg/kg) and saline were injected to rats intraperitoneally
24 h before ethanol withdrawal testing. After 2nd, 4th
and 6th h of ethanol withdrawal, rats were observed
for 5 min, and withdrawal signs, including locomotor
hyperactivity, agitation, stereotyped behavior, wet dog
shakes, tremor and audiogenic seizures were recorded
or rated. pCPA (100 mg/kg) were also administered to no
ethanol-dependent control rats and locomotor activity was
measured and evaluated like in ethanol-dependent group.
Results: pCPA treatment produced some significant
increases in locomotor activity of both control and ethanoldependent
rats during the observation period. pCPA caused
some increases the severity of agitation and intensity of
wet dog shakes at 2nd and 6th hrs of ethanol withdrawal,
respectively. It was no effective on the other signs of ethanol
withdrawal except audiogenic seizures. pCPA pretreatment
inhibited significantly the incidence of audiogenic seizures.
Conclusion: Our findings suggest that pCPA
intensified locomotor hyperactivity, agitation and
wet dog shakes but attenuated audiogenic seizures
during ethanol withdrawal in ethanol-dependent rats.
These signs of ethanol withdrawal may be related to
serotonergic mechanisms in central nervous system.