Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 8; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2007;8(2):66-72
Alkol Yoksunluğunda Hipotalamik - Hipofizer - Gonadal Eksen Hormonları ve Saldırganlık ile İlişkisi
S Özsoy, E Eşel
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Amaç: Alkolün hipotalamik-hipofizer-gonadal
(HPG) eksen üzerine etkilerinin olduğu bilinmektedir.
Alkol bağımlısı hastalarda, HPG eksen hormonlarındaki
değişikliklerin bazıları saldırganlıkla ilişkili olabilir.
Çalışmanın amacı, alkol bağımlısı hastalarda erken ve geç
alkol yoksunluk döneminde HPG eksen değişiklikleri ile
saldırganlık düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.
Yöntem: Depresyonu olmayan alkol bağımlısı erkek
hastalar (n=28) ve kontrol grubu olarak alınan sağlıklı
erkekler (n=19), anlık ve yaşam boyu saldırganlık düzeyini
ölçen nöropsikolojik testlerle değerlendirildi. Hastalar
Brown-Goodwin saldırganlık skoruna (yüksek ve düşük)
göre iki gruba ayrıldı. Serum total testosteron, luteinize
edici hormon (LH) ve follikül uyarıcı hormon (FSH)
düzeyleri alkol bağımlısı hastalarda yoksunluğun 1. ve 28.
günlerinde ve kontrollerde bir kez ölçüldü.
Bulgular: Çalışma, alkol bağımlısı hastalarda erken
yoksunluk döneminde total testosteron düzeyinin
yükseldiğini, erken ve geç yoksunluk dönemi boyunca
da LH düzeyinin yüksek olduğunu gösterdi. Hastalar
saldırganlık düzeyi yüksek ve düşük olanlar şeklinde
iki gruba ayrılarak değerlendirildiğinde her iki grupta
da LH düzeyinin erken ve geç yoksunluk döneminde
kontrollere kıyasla yüksek olduğu bulundu. Testosteron
düzeyi, saldırganlık düzeyi düşük olan grupta sadece
erken yoksunluk döneminde yüksek iken, saldırganlık
düzeyi yüksek olan grupta hem erken hem geç yoksunluk
döneminde yükselmişti.
Sonuç: Alkol yoksunluğunda olan testosteron
düzeyi değişiklikleri, sürekli alkol kullanımının bir sonucu
olabileceği gibi, alkol bağımlısı hastaların bir kısmında
görülen saldırganlık eğilimi ile de ilişkili olabilir.
Hormones of Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis in Alcohol Withdrawal and Their Relationships with Aggression
Objective: Alcohol is known to have some influences
on hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axis activity.
Some changes in HPG axis hormones may be related
to aggression in alcoholic patients. The study aims to
investigate the relationship between HPG axis alterations
and aggression level in alcoholic patients during early and
late alcohol withdrawal.
Method: Alcohol dependent males without depression
(n=28) and healthy control male subjects (n=19) were
rated with neuropsychological tests measuring immediate
and life-long aggression. The patients were divided into
two subgroups according to their (high or low) level of
aggression in Brown-Goodwin Aggression scale. Serum
levels of total testosterone, luteinizing hormone (LH) and
follicle-stimulating hormone (FSH) were measured on
the first and 28th days of withdrawal periods in alcohol
dependents and once in healthy controls.
Results: The study revealed increased total
testosterone level in early withdrawal and increased LH
level during both early and late withdrawal periods in
all alcoholic patients. When the patients were assessed
in two separate groups as high- and low-aggressives, it
was found that LH level was high during early and late
withdrawal in both groups compared to controls. While
testosterone level was high in low-aggression group only
in early withdrawal, it was increased in high-aggression
group during both early and late withdrawal periods.
Conclusion: Alterations of testosterone level during
alcohol withdrawal may be associated not only with
chronic alcohol use per se but also with aggressivity that
is present in some of alcoholic patients.