Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 8; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2007;8(2):59-65
Alkol Kullanım Bozukluğu ve Majör Depresif Bozukluk Tanısı Olan Hastalardaki Depresyon Belirtileri Üzerine Venlafaksinin Etkinliği
ÖA Kalyoncu, H Mırsal, Ö Pektaş, D Tan, M Beyazyürek
Balıklı Rum Hastanesi Vakfı, Anatolia Klinikleri
Amaç: Bu çalışmanın amacı alkol kullanım bozukluğu
ve majör depresif bozukluk tanısı olan hastalardaki depresyon
belirtileri üzerine venlafaksinin etkinliğini belirlemektir.
Yöntem: Çalışmaya; DSM IV tanı ölçütlerine göre hem
alkol kullanım bozukluğu hem de majör depresif bozukluk
tanısı alan, başlangıçta Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ)
puanı en az 14 olan, en az iki haftadan bu yana alkol almayan
18-65 yaşları arasındaki hastalar alınmıştır. Çalışmanın ilk
haftasında hastalara 75 mg/gün venlafaksin verilmiştir. İkinci
haftada doz çalışmanın tedavi dozu olan 150 mg/güne çıkılmıştır.
Hastalara; Hamilton Anksiyete Ölçeği (HAÖ), HDÖ,
Klinik Global Izlem (KGI) ölçeği, Belirti Tarama Listesi 90-R
(BTL 90-) uygulanmıştır. Hastalar tedavi öncesi ve tedavinin
1., 8., 15., 22., 29., 43., 57. günlerinde değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya 61 hasta alınmıştır. İki hasta çalışma
dışı kalmış ilk görüşmeye 59 hasta alınmış 4 hasta çalışmayı
bırakmıştır. Çalışmayı bırakma nedenleri; iki olguda
depresif belirtilerin artış göstermesi, bir olguda manik aşamaya
geçiş ve bir olguda alkol kullanımıdır. Tedavi süreci
içinde HDÖ, HAÖ ve BTL 90-R puanlarında istatiksel olarak
da anlamlı azalma saptanmıştır.
Sonuç: Bulgularımız, hem alkol kullanım bozukluğu
hem de majör depresif bozukluk tanısı olan hastalarda venlafaksin
tedavisi ile depresyon ve anksiyete belirtilerinde
belirgin iyileşme olduğuna işaret etmektedir.
The Efficacy of Venlafaxine on Depressive Symptoms of Patients Diagnosed with Both Alcohol Use Disorder and Major Depressive Disorder
Objective: The aim of our study was to determine the
efficacy of venlafaxine on depressive symptoms of patients
diagnosed with both alcohol use disorder and major depressive
disorder.
Method: Patients with a diagnosis of both alcohol use
disorder and MDD (Major Depressive Disorder) according to
DSM-IV criteria, baseline Hamilton Depression Scale (HAM-D)
scores of minimum 14 at first evaluation, abstinence from
alcohol for at least 2 weeks and an age between 18 – 65 [year]s
were enrolled to the study. In the first week of the study,
venlafaxine XR was administered at 75 mg/day. In the second
week the dosage was increased to 150 mg/day which
was the accepted treatment dosage. Hamilton Anxiety Scale
(HAM-A), HAM-D, Clinical Glogal Impression Scale (CGI) and
Symptom Check List (SCL-90-R) tests were applied to the patients.
The patients were evaluated prior to study and on days
–1, 8, 15, 22, 29, 43 and 57 of drug treatment.
Results: A total of 61 patients were screened for the
study. As a result, 59 patients were included in the first visit
and 4 of these patients discontinued the study. The reasons
for discontinuation were: increase of depressive symptoms
in two cases; one case manic shift; resumption of alcohol
use in one case. HAM-D, HAM-A and SCL-90-R total scores
decreased during the treatment period and this decrease
was also statistically significant.
Conclusion: Our results suggest significant improvement
in depression and anxiety symptoms during venlafaxine
XR treatment in patients diagnosed with both alcohol use
disorder and major depressive disorder.