Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 8; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2007;8(3):197-205
Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin Türk toplumunda psikometrik özellikleri
L Beşiroğlu, MY Ağargün, M Boysan, M Güleç, B Eryonucu
Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı, VAN
Amaç: Bu çalışmada obsesif kompulsif belirtileri sıklık ve şiddet açısından değerlendirmek üzere geliştirilmiş olan
Clark-Beck Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği’nin (CBOKÖ) psikometrik özelliklerinin araştırılması amaçlandı.
Yöntem: Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanısı konmuş 52 hasta, majör depresyonu olan 36 hasta ve OKB
dışında başka bir anksiyete bozukluğu olan 32 hasta, 278 öğrenci ve 75 sağlıklı erişkin denek örneklem grubunu
oluşturdu. Ölçeğin iç tutarlılığı, test-tekrar test güvenilirliği, eş zaman ve ayırt edici geçerliliği araştırıldı. Sonuçlar:
Cronbach α katsayısı obsesyon, kompulsiyon ve toplam puan için tüm örneklemde sırasıyla 0.86, 0.83 ve 0.91
olarak bulundu. İki ayrı zaman diliminden elde edilen puanlar arasındaki bağıntı katsayıları obsesyon puanı için
0.81 (p<0.001), kompulsiyon için 0.85 (p<0.001) ve toplam puan için 0.85 (p<0.001) olarak hesaplandı. OKB olan
grubun obsesyon, kompulsiyon ve toplam puanları tüm gruplardan anlamlı olarak yüksek bulundu. Hem OKB
grubunda, hem de sağlıklı kişilerde CBOKÖ obsesyon, kompulsiyon ve toplam puanları obsesif kompulsif belirtileri
ölçen diğer ölçeklerle (Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği ve Padua Envanteri) anlamlı derecede
bağıntı göstermiştir. Tartışma: Sonuçlar, CBOKÖ’nin Türk örnekleminde obsesif-kompulsif belirtilerin değerlendi rilmesinde
güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğunu göstermektedir.
The psychometric properties of the Clark-Beck Obsessive-Compulsive Inventory in a Turkish population
Objective: We examined the psychometric properties of the Clark-Beck Obsessions and Compulsions Inventory
developed to assess the frequency and severity of obsessive compulsive symptoms. Methods: The sample
consisted of 52 OCD patients, 32 non-OCD patients with other anxiety disorders, 36 nonobsessional depressed
patients, 75 healthy adults, and 278 undergraduate students. We investigated internal consistency, test-retest
reliability, concurrent and discriminant validity of the instrument. Results: Cronbach’s a coefficients for the CBOCI
Obsessions, Compulsions and Total scale were found as 0.86, 0.83 and 0.91 in all samples respectively. The
CBOCI obsessions (r=0.81, p<0.001), compulsions (r=0.85, p<0.001) and total score (r=0.85, p<0.001) showed a
significant level of temporal stability. OCD patients scored significantly higher on CBOCI obsessions, compulsions
and total scale than non-obsessional anxious, depressed patients, healthy control subjects. Obsession,
compulsion and total scores of both OCD and nonclinical sample were significantly correlated with other scales assessing obsessive compulsive symptoms. Discussion: The Turkish version of the CBOCI has appropriate
reliability and validity for assessing the frequency and severity of obsessive-compulsive symptoms.