Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 8; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2007;8(3):186-196
İzmir ilinde lise öğrencilerinin riskli davranışları
Ş Aras, T Günay, S Özan, E Orçın
Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Çocuk Psikiyatrisi ABD
Amaç: Ergenlik döneminde sık görülen riskli davranışlar, ergenlerin biyolojik, genetik ve kişilik özellikleri ile çevresel
etkenlerin etkileşimi sonucunda şekillenmektedir. Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinde riskli davranışlar ve
suç işleme eğilimi ile ilişkili etkenlerin değerlendirilmesidir. Yöntem: Araştırmacıların oluşturduğu anket formu ve
Kaner tarafından geliştirilen Kuraldışı Davranış Ölçeği lise son sınıf öğrencilerine sınıflarında uygulanmıştır.
Bulgular: Öğrencilerdeki en sık üç kuraldışı davranışın okulla ilgili olduğu bulunmuştur. Meslek lisesinde okuyan
ve okulda sene tekrarı olan erkekler ile karne notu düşük olan kız ve erkek öğrenciler daha çok kuraldışı davranış
eğilimi bildirmişlerdir. Kız ve erkeklerde babanın eğitim düzeyinin yüksekliği ve az çocuklu ailede yaşama, kızlarda
ise annenin eğitim düzeyinin ve aile gelirinin yüksekliği kuraldışı davranışlarla ilişkili ailesel özellikler olarak bulunmuştur.
Lise öğrencilerindeki kuraldışı davranışların anne-babalardaki ve arkadaşlardaki sorunlu davranışlarla
ilişkili olduğu belirlenmiştir. Erkeklerde kuraldışı davranışların daha yüksek oranda görüldüğü ve riskli davranışların
birbirleriyle bağlantılı olduğu saptanmıştır. Sonuç: Ergenlerin psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyebilen
riskli davranışlarla ilgili olarak çalışmamızda saptanan bireysel ve ailesel etkenler, alınacak koruyucu
önlemler ve eğitim uygulamaları açısından yararlı olabilir.
Risky behaviors among high school students in İzmir
Objective: Risky behaviors which are common in adolescence are formed as a result of interaction between
biological/genetic/personality characteristics of adolescents and environmental factors. The aim of this study was
to evaluate the factors associated with risky behaviors and delinquency among high school students. Methods:
A questionnaire designed by researchers and the Delinquent Behavior Scale developed by Kaner were
administered to senior high school students in their classrooms. Results: It was found that the first three common
delinquent behaviors were related to school. Male students who have repeated a grade, vocational high school
male students and male and female students who have lower school scores reported more tendencies to have
delinquent behaviors. Among male and female students, higher educational level of the father and lower number
of children in the family and among girls, higher educational level of the mother and higher household income
were found to be as familial factors related to delinquent behaviors. Delinquent behaviors of high school students
were found to be associated with the problem behaviors of friends and parents. It was found that delinquent
behaviors were more common among male students and risk behaviors were related to each other. Conclusion:
Risk behaviors may negatively influence the psychosocial development of adolescents. Individual and familial
factors related to risk behaviors which were found in our study may be helpful in developing effective education
and prevention programs.