Dergi Ara >>
Yıl:2007; Cilt: 8; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2007;8(3):179-185
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Yaşlılık Psikiyatrisi Birimi’ne başvuran hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri
A Kalenderoğlu, M Yumru, S Selek, N Cansel, O Vırıt, HA Savaş
Gaziantep Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri ABD, GAZİANTEP
Amaç: Bu çalışmada Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Yaşlılık Psikiyatrisi Birimi’ne
başvuran hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Ocak 2004-
Aralık 2005 tarihleri arasında yaşlılık psikiyatrisi birimine başvuran 65 yaş ve üstündeki hastaların tıbbi kayıtları
geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Atmış beş yaş ve üstündeki hastalardan %61.4’ü kadındı, %50.9’u
okuryazar değildi, %82.5’inin sosyal güvencesi vardı. DSM-IV tanı ölçütlerine göre, olguların %66.6’sında (n=38)
tek bir psikiyatrik bozukluk vardı. Bunlar anksiyete bozukluğu (%31.6, n=18), bunama (%17.5, n=10), depresyon
(%10.5, n=6), iki uçlu bozukluk (%7.0, n=4) olarak tanımlandı. Bu hastaların %33.4’üne (n=19) ek psikiyatrik
hastalık eşlik ediyordu. Bunlar anksiyete-depresyon (%17.5, n=10), bunama-depresyon (%8.8, n=5), bunamaanksiyete
(%3.5, n=2), iki uçlu bozukluk-anksiyete (%3.5, n=2) idi. Sonuç: Yaşlı hastalarla ilgili yapılmış
sosyodemografik ve klinik çalışmalar bulunmasına karşın, bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de özelleşmiş yaşlılık
psikiyatrisi birimiyle ilgili yapılmış bir sosyodemografik ve klinik veri dökümü yoktur. Bizim çalışmamız bu anlamda
farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, yaşlı hastalarda depresyon ve anksiyete bozukluğu yaygın olarak
saptanmıştır. Bu grupta rastlanan psikiyatrik hastalıkların farkında olursak doğru tanı ve tedavilere ulaşabiliriz.
Sociodemographic and clinical features of patients, who applied to the Geropsychiatry Unit of Gaziantep University Faculty of Medicine
Objective: The aim of this study was to investigate the sociodemographic and clinical characteristics of patients
who applied to the Geropsychiatry Unit of Gaziantep University Faculty of Medicine. Methods: Over 65 [year]s age
patients’ medical records, who applied to Geropsychiatry Unit were evaluated retrospectively. Results: Over 65
[year]s of age, of the patients, 61.4% were female, 50.9% were illiterate, and 82.5% had social reassurance.
According to the DSM-IV criteria there was only one disorder in 66.6% patients (n=38). Those were, anxiety
disorders (31.6%, n=18), depression (10.5%, n=6), dementia (17.5%, n=10), and bipolar disorder (7.0%, n=4).
33.4% of (n=19) the patients had comorbid disorders. Those were anxiety-depression (17.5%, n=10), dementiadepression
(8.8%, n=5), dementia-anxiety (3.5%, n=2), and bipolar disorders-anxiety (3.5%, n=2). Conclusions:
There has not been any study, evaluating the sociodemographic features of the patients who applied to a
specialized clinic in Southeastern Anatolia and our research differs from the other studies from this aspect. In this
study, depression and anxiety disorder were determined commonly in geriatric patients. Providing we are aware
of the psychiatric disorders encountered, we will also be able to reach the right diagnoses and treatments in this group