Dergi Ara >>
Yıl:2006; Cilt: 14; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2006;14(2):17-21
Çeşitli Faktörlere Göre İntihar Olgusu Çalışması
H Tuğcu
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
Bu çalışmada, normal ve depresif hastalarda
bireysel, ailesel ve sosyal özellikler gözden geçirilerek, intihar olasılığı düzeyleri değerlendirilmiştir.
Ayrıca, İntihar Olasılığı Ölçeği, Türk
Kültürüne uyarlanarak intihar davranışının belirleyicileri
değerlendirilmiştir. Bulgularda, bazı
faktörlerin anlamlı derecede yüksek intihar
olasılığı skoru verdiği görülmüştür. Bu faktörler,
ailede intihar girişimi öyküsü, eşle yaşanan
sorunlar, düşük sosyal beceri düzeyi olarak
belirlenmiştir
A Study Various Factors Related to Suicide Probability
In this study, the relation of various personal,
social and family characteristics to suicide
probability levels of depressive patients and normal’s
are evaluated.
Another aim is, one is to adapt Suicide
Probability Scale (SPS) to Turkish culture which
could be used for assessment and prediction of
suicidal behavior. Results showed that several
factors indicate significantly high suicide probability
scores. These factors are; family history of
attempted suicide, trouble with the spouse and
low social skills level.