Dergi Ara >>
Yıl:2005; Cilt: 13; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2005;13(2):21-34
İzmir İlinde Liselerde Görev Yapan Öğretmenler İle Öğretmen Adaylarının Ergen İntiharlarına Yönelik Bilgi Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
DM Siyez , AU Baş
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim\r\nFakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı.
Amaç: Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi’nin çeşitli branşlarında son sınıfta okuyan öğretmen adayları ile hali hazırda liselerde görev yapan öğretmenlerin ergen intiharlarıyla ilgili bilgi düzeylerinin saptanmasıdır. Yöntem: Araştırmada Scouller ve Smith (2002) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması araştırmacılar tarafından yapılmış olan Ergen İntiharları Davranış Ölçeği ile yine araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma örneklemini, İzmir ilindeki çeşitli kurumlarda görev yapan öğretmenler ile (n=135) Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde çeşitli bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencileri (n=152) oluşturmaktadır. Araştırma verileri, frekans dağılımı, tek yönlü varyans analizi, scheffe testi ve t-testi ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmanın sonucunda psikolojik danışman adaylarının öğretmenlere göre daha fazla bilgi sahibi oldukları saptanmasına rağmen her iki grubun da ergen intiharları ile ilgili bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı anlaşılmıştır.Sonuç: Ülkemizde intihar girişimlerinin ve tamamlanmış intihar oranlarının artış göstermesi ile birlikte okullarda görev yapan öğretmenlerin eksik ya da yanlış bilgi sahibi olmaları, kapsamlı ve sistemli önleyici çalışmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Okullarda görev yapan öğretmenlerin bu konuda hizmet içi eğitime tabi tutulmaları ve eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin formasyon derslerinden birisi olan Rehberlik dersinin içeriğinin ve kapsamının genişletilerek önleyici rehberlik alanında da eğitim almalarının, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının konuyla ilgili farkındalık düzeylerini arttıracağı düşünülmektedir.
The Knowledge Levels in High School Teachers and Teacher Trainers About Adolescence Suicides in İzmir
Objective: The aim of the study is to investigate
the knowledge and opinions of high
school teachers and trainers about adolescence
suicides. The sample of the study contained 135
high school teachers and 152 fourth grades
students who educated different departments in
Education Faculty at Buca in ‹zmir. Method: In
this study data were collected using Adolescent
Suicide Behavior Questionnaire which was
developed Scouller and Smith (2002) and an
information sheet. Analysis of data were performed
by using frequencies analysis, ANOVA
with Scheffe test and t-test. Results: The findings
have shown that although teacher trainers
have more knowledge than high school teachers,
both teacher trainers and high school
teachers were not well informed about adolescent
suicides. Moreever many teacher trainers
and high school teachers did not determine risk
factors, precipating factors, demographic factors
and differentiate warning signs.
Conclusion: Basing on the findings of the study
it was thought that it is important to plan comprehensive
and systematic prevention guidance
activities for teachers because of increased
adolescents suicide attempts in Turkey. At the
same time it was suggested that educate
teacher trainers about prevention guidance
especially in the lecture of "Guidance" in order
to increase knowledge levels of teacher trainers
about adolescent suicides.