Dergi Ara >>
Yıl:2005; Cilt: 13; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2005;13(2):11-19
65 Yaş Üstü Hastalarda Depresyonun Sosyodemografik Özellikleri Ve Vasküler Hastalıklarla İlişkisi: Retrospektif Bir Kayıt Tarama Çalışması
B Baskak, SÇ Baskak, T Özel, E Turan
Ankara Ü. Tıp Fak. Psikiyatri ABD
Amaç; Vasküler depresyon terimi vasküler hastalıklarla depresyon arasında çift yönlü bir ilişki olduğunu öne sürer. Yaşlı hastalarda geniş bir klinik yelpazede gözlenen depresif sendromların potansiyel vasküler mekanizmalarla ortaya çıktığı görüşünü temel alır. Bu çalışma Ankara Üniversitesi Gero-psikiyatri polikliniğine ayaktan başvuran altmışbeş yaş ve üzeri hastalarda depresyonun vasküler hastalıklarla ilişkisini araştıran bir retrospektif kayıt tarama çalışmasıdır. Öncelikle geriyatrik popülasyonda depresyon hakkında ve vasküler hastalıklarla depresyonun ilişkisi konusunda mevcut literatür özetlenecek daha sonra çalışmanın sonuçları verilecek ve bu sonuçlar önceki çalışmaların ışığında tartışılacaktır. Yöntem; çalışmaya herhangi bir nedenle AÜTF gero-psikiyatri polikliniğine başvuran 508 hastanın kaydı alınmıştır. Bu hastalarda psikiyatrik bozuklukların dağılımı ve sosyodemografik özelliklerle ilişkileri uygun istatistiksel yöntemlerle karşılaştırılmıştır. Daha sonra vasküler hastalığı olan ve olmayan hastalar ayrıştırılmış ve depresyon oranları bakımından karşılaştırılmıştır. Sonuç ve tartışma; Bu popülasyonda depresyonun en sık saptanan psikiyatrik bozukluk olduğu saptanmıştır. Yaşlılarda depresyon oranının yaş arttıkça azalmakta olduğu, kadın geropsikiyatri hastalarında depresyon oranının erkeklere oranla daha fazla olduğu, emekli hastalarda depresyon oranının daha düşük olduğu gösterilmiştir. Eğitim düzeyi ve medeni durumla depresyon oranları arasında bir ilişki saptanmamıştır. Vasküler hastalığı olan hastalarda depresyon oranı olmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Çalışmanın sonuçları önceki çalışmalarla uyumludur. Bu bulguların depresyonun vasküler hipotezine koşut olduğu söylenebilir.
The Socio-Demographic Characteristics of Depression and It’s Relationship With Vascular Diseases Among 65 Plus Patients; A Retrospective Record Control Study
Aim; Vasküler depression proposes a reciprocal
relationship between vascular diseases
and depression . Thus depressive symptoms in
elderly patients might be caused by underlying
vascular mechanisms. This is a retrospective
record control study of sixty-five plus patients
who admitted to geropsychiatry outpatient unit
of Ankara University Psychiatry Department.
The aim of the study is to investigate the
sociodemographic characteristics of depression
and it’s relationship with vascular diseases in
geriatric outpatients. First the previous literature
on this topic will be briefly summarised then the
results of the present study will be discussed
within the frame of the previous literature.
Method; The records of 508 patients who
admitted to the gero-psychiatry unit for any reason
were included in the study. The distrubution
of psychiatric disorders and sociodemographic
characteristics of the patients with and without
depression were analysed. Then the groups
with and without vascular diseases were compared
for depression rates. Results and
Discussion; Depression was the most frequent
disorder within the group. Lower rates of
depression were found in the oldest old patients
and patinets who were retired. Higher depression
rates were found in female patients. Level
of education and civil state of the patients were
unrelated to depression rates. The rates of
depression were significantly higher in patients
with vascular diseases. The results of the study
were in line with the previous studies. These
findings may be parallel to vascular hypothesis
of depression.