Dergi Ara >>
Yıl:2005; Cilt: 13; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2005;13(3):1-8
Psikiyatri Uzmanlarının İntihara Yönelik Tutumları: Türkiye ve Slovenya'nın Karşılaştırılması
B Öncü, T Zadravec, A Zavasnik, O Grad, I Sayıl
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
Giriş ve amaç: İntihar hızı her toplumda farklıdır. Bu farkın nedenleri araştırılırken insan davranışının önemli belirleyicilerinden biri olan tutumlar üzerinde durulmaktadır. Araştırmanın amacı, intihar hızları arasında büyük fark olan iki ayrı ülkede yaşayan psikiyatri uzmanlarının inti­hara yönelik tutumlarını karşılaştırmaktır. Yöntem ve gereçler: Araştırmaya Slovenya'dan 79 (34 erkek, 45 kadın; yaş ort: 47.5±9.9) ve Türkiye'den 106 (75 erkek, 31 kadın; yaş ort: 34.3±6.9) kişi olmak üzere toplam 185 psikiyatri uzmanı katılmıştır. Katılımcılar İntihara Yönelik Tutumlar Ölçeği'ni (İYTÖ) anonim olarak tamamlamışlardır. Bulgular: Araştırmaya katılan psikiyatri uzman­larının 4'ü (%1.6) (1 Türk, 3 Sloven) geçen yıl içinde intihar girişiminde bulunduklarını bildir­miştir. Türklerin intihara yönelik tutumları daha reddedicidir ve ötanaziye de daha olumsuz yaklaşmaktadırlar. Türklerin %79.4'ü ve Slovenlerin %94.9'u intihar krizi içinde bulunan bir kişiye onunla iletişim kurarak yardımcı olmak için kendisini hazır hissettiğini bildirmektedir. Tartışma: Bu çalışma intihar konusunda teorik olarak benzer eğitim almış olsalar da farklı kültürlerdeki psikiyatri uzmanlarının intihara yönelik tutumlarının farklı olabileceğini göster­miştir. İntihar krizi içindeki bir kişiye yardım et­meye hazır olduğunu söyleyen Türk psikiyatri uzmanlarının oranının düşük kalması ülkemizde bu konuda meslek içi eğitim çalışmalarına olan ihtiyaca işaret etmektedir.
Attitudes of Psychiatrists Towards Suicide: Comparison of Turkey and Slovenia
Background and aims: Suicide rates vary in different cultures. The reasons for this diffe­rence are investigated, and attitudes, which are considered as important determinants of future behavior are becoming more important in this research field. The aim of this study is dete-mine psychiatrists' attitudes towards suicide li­ving in two countries with very different suicide rates. Methods: Seventy nine Slovenian (34 men, 45 women; mean age: 47.5±9.9), and 106 Turkish (75 men, 31 women; mean age: 34.3±6.9) psychiatrists joined the study. Attitudes Towards Suicide Questionnaire (ATTS) were filled out by the participants. Results: Four (1.6%) (1 Turkish, 3 Slovenian) of the participating psychiatrists reported that they have attempted suicide in the previous [year]. Turkish psychiatrists held less permissive atti­tudes towards suicide and their attitudes towards euthanasia were more disapproving. Percentage of psychiatrists who reported that they were prepared to help a person in suicidal crisis by taking contact were 79.4% for Turkish and 94.9% for Slovenians. Conclusions: This study implied that professionals with similar educational backgrounds such as psychiatrists could have different attitudes towards suicide in different cultures. The relatively low percentage of psychiatrists reporting that they were pre­pared to help a person in a suicidal crisis points out the need for continious medical education in Turkey.