Dergi Ara >>
Yıl:2006; Cilt: 19; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2006;19(4):194-203
Posterior lomber stabilizasyon uygulanan vakalarda post-operatif komşu segment instabilite ve dejeneratif süreçlerin araştırılması
E Ozar, Ö Şenol, L Uysal, M Taşkın
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Amaç: Bu çalışmamızda posterior lomber stabilizasyon uygulanan vakalarda post-operatif dönemde komşu segmentlerde gözlenen dejeneratif değişikliklerin araştırılmasını amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada lomber spondilolistezis nedeniyle posterior lomber stabilizasyon operasyonu uygulanan otuz altı hasta araştırıldı. Yirmi altı hastadan oluşan 1. gruba tranpediküler vida kullanılarak posterior stabilizasyon vefüzyon, on hastadan oluşan 2. gruba ise, interbody cage kullanılarak posterior stabilizasyon vefüzyon uygulandı. Hastaların ameli­yat öncesi ve sonrası JOA skalalan, komşu segment disk yükseklikleri, osteofit oluşumları ve lomber lordoz açıları ve listezis dereceleri değerlendirildi.
Bulgular: Her iki grupta ameliyat öncesi ve sonrası JOA skalasına göre ölçümlenen anlamlı düzeyde klinik iyileşme saptan­dı. Post-operatif lomber lordoz açıları artmış, komşu alt ve üst mesafe disk yükseklikleri azalmış, komşu segmentlerde yeni instabilite bulgularına rastlanmamakla birlikte elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Sonuç: Posterior lomber stabilizasyon ameliyatı sonrası erken dönemde klinik iyileşme ve komşu segment dejenerasyonu ol­duğunu gözlemledik, ancak dejenerasyon bulguları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildi.
Adjacent segment instability and degeneration after posterior lumbar stabilisation
Objective: In our study, we aimed to research the changes of adjacent segment degeneration in posterior lumbar spinal fusion patients.
Material and Method: In this study, lumbar spondylolysthesis operation applied 36 patients were investigated. Posterior sta­bilisation and fusion were applied to the first group of 26 patients by using transpedicular screw and to the second group of 10 patients by using interbody cage. Patients' JOA scales, adjacents segment disc heihts, osteophyte formations, lomber lor­dosis angles, and lysthesis degrees were evaluated before and after operation.
Results: In both groups, as before and and after operation, the clinical healing was detected statistically significant accord­ing to JOA scale measurement. Postoperative lomber lordosis angles were increased, upper and lower disc spaces heights nex to the fused segments were decreased, new instability nex to the segment has not been found and thus these results were not statistically significant.
Conclusion: We observed significant clinical improvement in posterior lumbar spinal fusion applied patients in early post­operative period and unsignificant degeneration in adjacent segments.