Dergi Ara >>
Yıl:2006; Cilt: 19; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2006;19(4):186-193
Enstrüman kullanılan ve kullanılmayan servikal disk hernilerinde postoperatif radyolojik sonuçların değerlendirilmesi
E Ozar, M Gülen, NS Köksal, A Dikilitaş, M Taşkın
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Amaç: Bu çalışmamızda servikal disk hernilerinde kafes (cage) kullanımının postoperatif disk mesafesi ve foramen yüksekli­ği üzerine ve klinik düzelme üzerine olan etkilerinin araştırılmasını amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 1998-2003 yılları arasında kliniğimizde servikal disk hernisi nedeniyle anterior servikal diskektomi ope­rasyonu uygulanan toplam altmış hasta çalışmaya alındı. Otuz beş hastaya anterior servikal diskektomi ve füzyon (ASDF), yirmi beş hastaya ise, anterior servikal diskektomi (ASD) operasyonu uygulandı. Füzyon materyali olarak titanyum ya da pe­ek kafes (cage) ve demineralize kemik matriksi (DKM) uygulandı. Hastalara preoperatif ve postoperatif röntgenogram çeki­lerek intervertebral disk mesafesi ve foramen yükseklikleri ölçüldü. Hastaların klinik bulguları O dom' s kriterlerine göre de­ğerlendirildi.
Bulgular: ASDF grubunda postoperatif hastaların inteıyertebral disk mesafesi yüksekliklerinin ve foramen yüksekliklerinin ko­runduğu gözlendi. Preoperatif röntgenogramlarda daralmış olan disk mesafesi ve foraminal yüksekliğin postoperatif olarak ge­nişlediği saptandı. ASD grubunda ise, opere edilen mesafelerde daralma ve foramen yüksekliklerinde azalma saptandı.
Sonuç: Servikal disk hernilerinde diskektomi ile birlikte füzyon materyali kullanmanın postoperatif erken dönemde klinik ola­rak iyileşmeye ve radyolojik olarak da anlamlı değişimlere yol açtığını gösterdik.
The evaluation of the results of cervical disk herniation operations with and without instrumentation
Objective: To evaluate the effects of cervical cage usage on the post operative disc and foraminal height and clinical impro­vement in cervical disc heniation operations.
Material and Method: 60 patients that were operated due to cervical disc herniation between 1998-2003 at our clinic were included in this study. 25 patients had anterior cervical discectomy operation (ASD) and 35 patients had anterior cervical discectomy with fusion operation (ASDF). Peek and titanium cages and demineralized bone matrix (DBM) were used as fu­sion material. Disc height and foraminal heights were measured on preoperative and postoperative roentgenograms. The cli­nical data were evaluated according to O dom s criteria.
Results: The intervertebral disc space heights and foraminal heights were preserved in the ASDF group. The narrowed disc and foraminal heights in the preoperative roentgenograms were observed to be enlarged in the postoperative roentgenog­rams. In the ASD group the operated disc spaces and related foramina were narrowed.
Conclusion: We obseiyed that using fusion materials in discectomy operations for cervical disc herniation results in early postoperative clinical improvement and significant radiological differences.