Dergi Ara >>
Yıl:2006; Cilt: 19; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2006;19(4):180-185
Türk toplumunda şizofreni tanısı konmuş hastalardaki frontal değerlendirmede renk izleme testi Türkçe uyarlamasının geçerliliği ve güvenirliği
H Güleç, Ö Kavakçı, MY Güleç, Cİ Küçükalioğlu
SB Istanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Giriş: Bu çalışmada Türk toplumundaki şizofreni tanısı konmuş hastalardaki Renk İzleme Testi (RIT)'nin geçerlilik ve güvenirliği araştırılmak istenmektedir.
Yöntem: Çalışma kırk yedi şizofreni hastası ve yirmi sağlıklı kontrolle yürütülmüştür, geçerlilik uygulamasına, testlerin uygun tanı gruplarında sınanması yoluyla bakılmıştır. Ayrıca, RİTnin Frontal Değerlendirme Bataryası (FDB) ve Sözel Akıcılık Testi (SAT) ile ölçüt uyumlu geçerliğine de bakılmıştır. Ölçeğin içtutarlığını ölçmek için Cronbach alfa katsayısına bakıldı. Güvenirlik uygulaması için ise test-tekrar test tekniği kullanılmıştır.
Bulgular: Ölçeğin geçerlilik analizinde, şizofreni grubu ile sağlıklı kontrol grubu ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu gö­rülmüştür (z:-4.515, p<0.001, RIT-1 için; z:-5.373, p<0.001, RIT-2 için). Ölçüt geçerliğinde ise, verilen testlerin alt-testleri dahil tüm testlerde RİTnin (RİT-I için; 0.53-0.59 arası, RİT-2 için 0.56-0.69 arası) anlamlı korelasyon gösterdiği bulunmuştur. RİTnin iç tutarlılığı incelendiğinde, Cronbach alfa'sı 0.94 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test tutarlığı (r) RIT-I için, 0.78; RİT-2 için ise, 0.94 seviyesinde olduğu görülmüştür.
Sonuç: Bulgularımız RİTnin Türk toplumundaki şizofreni hastalarının, frontal değerlendirmesinde yeterli geçerlilik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Frontal lobun daha iyi anlaşılmasını sağlayan RIT'nin, frontal işlevin bozulduğu hastalıklarda ve bu hastalıkların takip programlarında yer almasının, hastalığa daha kapsamlı bir yaklaşım sağlayacağını düşünüyoruz.
The reliability and validity of the Turkish Color Trails Test in Evaluating Frontal Assessment Among Turkish Patients with Schizophrenia
Objectives: The aim of this study was to evaluate the reliability and validity of the Color Trails Test (CTT) in the Turkish patients di­agnosed with schizophrenia.
Methods: The study was carried out with a sample of 47 patients diagnosed with schizophrenia according to the DSM-IV and to 20 healthy individuals (controls) who were matched for age, sex and education. The CTT, Frontal Assessment Battery (FAB) and Ver­bal Fluency Test (VFT) has been applied to all subjects.
Results: Criterion related validity of the CTT (1 and 2) was shown with significant correlation between all administered test and sub­test. Regarding validity of discriminating power for specific groups, the CTT showed that schizophrenic individuals performed sig­nificantly worse than healthy controls (z:-4.515, p<0.001,for CTT-1; z:-5.373, p<0.001,for CTT-2). The CTT showed acceptable test-retest reliability (r=0.78for CTT-1; r=0.94for CTT-2) and internal consistency (Cronbach's alpha: 0.94).
Conclusions: Internal reliability, test-retest and item-total score correlation, discriminating power for specific groups and criterion related validity of the CTT have indicated that the scale has acceptable reliability and validity for the Turkish patients with' schizop­hrenia for frontal assessment.