Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 58; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2021;58(2):133-136
Yüksek Dereceli Gliomalarda Azalmış Serum sRANKL ve sTREM2 Seviyeleri:Prognoz ile İlişkisi
M Efendioğlu , E Şanlı , C Türkoğlu , N Balak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Glioblastoma multiforme (GBM) dâhil olmak üzere yüksek dereceli gliomalar (YDG), birincil beyin tümörlerinin çoğunluğunu oluşturur. Bununla birlikte, tanısal ve prognostik biyobelirteçler YDG için oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, YDG hastalarında sRANKL ve sTREM2 düzeylerinin prognostik değerini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya 12 YDG hastası, 14 tümörü glial (GT) kaynaklı olmayan hasta ile 20 yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı kontrol dâhil edildi. Hastaların genel sağkalım süreleri kaydedildi. sRANKL ve sTREM2’nin operasyon öncesi serum seviyeleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. YDG hastalarının tümörleri p53 ve Ki67 için immünohistokimyasal boyama ile analiz edilerek yüzde skorları hesaplandı. Bulgular: YDG’si olan ve GT olmayan hastalar, sağlıklı bireylere göre daha düşük serum sRANKL ve sTREM2 seviyeleri gösterdi. sRANKL seviyeleri hastaların genel sağkalımı ile ters orantılıyken (p=0,002, R=-0,787), sTREM2 seviyelerinin ise p53 skoru ile ters orantılı olduğu saptandı (p=0,018, R=-0,666). Sonuç: Beyin tümörü bulunan hastalarda, periferik dolaşımdaki glial aktivite biyobelirteçlerinin seviyeleri gösterilmiştir. Serum sRANKL seviyeleri, YDG hastaları için potansiyel bir prognostik biyobelirteç olabilir.
Reduced Serum sRANKL and sTREM2 Levels in High-Grade Gliomas: Association withPrognosis
Introduction: High-grade gliomas (HGG), including Glioblastoma multiforme (GBM), account for the majority of primary brain tumors. Nevertheless, prognostic and diagnostic biomarkers are quite limited for HGG. The objective of this study was to investigate the prognostic value of sRANKL and sTREM2 levels in HGG patients. Methods: Twelve consecutive patients with HGG, 14 patients with nonglial tumors (non-GT) and 20 age and gender-matched healthy controls were recruited. Overall survival duration of the patients was recorded. Pre-operative serum levels of sRANKL and sTREM2 were measured by ELISA. Tumors of HGG patients were analyzed by immunohistochemical staining for p53 and Ki67 and percentage scores were calculated. Results: Patients with HGG and non-GT showed lower serum sRANKL and sTREM2 levels than healthy individuals. Levels of sRANKL were inversely correlated with the overall survival of patients (p=0.002, R=0.787), while sTREM2 levels were inversely correlated with p53 score (p=0.018, R=-0.666) but not survival. Conclusion: Brain tumor patients show suppressed levels of glial activity biomarkers in the peripheral circulation. Serum sRANKL levels may serve as a potential prognostic biomarker for HGG.