Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 58; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2021;58(2):128-132
Dil Bozukluğu Tanılı Okul Öncesi Çocuklarda Serum Beyin KaynaklıNörotrofik Faktör, Glial Hücre Kaynaklı Nörotrofik Faktör, Sinir BüyümeFaktörü ve Nörotrofin-3 Düzeyleri
A Bilgiç , H Ferahkaya , İ Kılınç , VM Energin
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya
Amaç: Giderek artan miktarda çalışma nörotrofinlerin çok sayıda nörogelişimsel bozuklukta rol oynadığını göstermektedir. Bununla birlikte, nörotrofinlerin dil bozukluğundaki (DB) rolü ile ilgili çok az bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmada, DB olan okul öncesi çocuklarda serum beyin türevli nörotrofik faktör (BDNF), glial hücre türevli nörotrofik faktör (GDNF), sinir büyüme faktörü (NGF) ve nörotrofin-3 (NTF3) düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Yaşları 18–60 ay aralığında olan toplam 43 DB olgusu ve 43 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Çocukların gelişim düzeyleri Ankara Gelişim Tarama Envanteri, psikiyatrik belirti şiddetleri ise Çocuk Davranışı Kontrol Listesi 1,5–5 aracılığıyla belirlendi. Serum nörotrofin seviyeleri immunosorbent assay test kitleri kullanılarak ölçüldü. Bulgular: DB grubunda kontrol grubuna göre, serum GDNF ve NGF düzeyleri anlamlı olarak yüksek, serum BDNF ve NTF3 düzeyleri ise anlamlı olarak düşük bulundu. Bununla birlikte, lojistik regresyon analizi ile gelişim düzeyi ve eşlik eden psikiyatrik semptomlar gibi karıştırıcı değişkenler kontrol edildiğinde yalnızca BDNF ve NTF3 düzeyleri ile DB arasındaki negatif ilişkinin anlamlı olarak kaldığı görüldü. Sonuç: Bu çalışma düşük serum BDNF ve NTF3 seviyelerinin LD ile bağımsız bir ilişki gösterebileceğini ortaya koymuştur
Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor, Glial-Derived Neurotrophic Factor, Nerve GrowthFactor and Neurotrophin-3 Levels in Preschool Children with Language Disorder
Introduction: Accumulating studies demonstrate that neurotrophins may play a crucial role in a variety of neurodevelopmental disorders. However, little data are available regarding the potential role of neurotrophins in language disorder (LD). This study aimed to investigate serum brain-derived neurotrophic factor (BDNF), glialderived neurotrophic factor (GDNF), nerve growth factor (NGF) and neurotrophin-3 (NTF3) levels in preschool children with LD. Methods: A total of 43 cases with LD and 43 healthy controls aged 18 to 60 months were enrolled in the study. The development levels and psychiatric symptoms of the children were determined by the Ankara Developmental Screening Inventory and Child Behavior Checklist 1.5–5, respectively. Serum neurotrophin levels were assessed by enzyme-linked immunosorbent assay kits. Results: Serum GDNF and NGF levels were significantly higher, serum BDNF and NTF3 levels were significantly lower in the LD group than in the control group. However, with logistic regression analyses, only negative relationship of BDNF and NTF3 levels with the presence of LD remained significant after accounting for the confounders including development level and coexisting psychiatric symptoms. Conclusions: These results suggest that low BDNF and NTF3 levels have independent negative relationships with LD, which could be contribute to etiopathogenesis of the disorder.