Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 58; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2021;58(2):99-102
Konversiyon Bozukluğu Olan Hastaların Hipokampusunda 1HMRS
O Mermi , S Baykara , H Yıldırım , M Atmaca
Fırat Üniversitesi, Elazığ
Amaç: Daha önce konversiyon bozukluğu olan hastaları sağlıklı kontrollerle karşılaştırdığımız çalışmamızda NAA (N-acetyl aspartate)/ CRE (creatine) oranını, konversiyon bozukluğu tanılı hastalarda kontollere göre daha düşük bulduk.Bu anlamda bu çalışma, benzer semptomları olan konversiyon bozukluğu tanılı kadın hastalarda hipokampal NAA, CHO (kolin) ve CRE değerlerindeki değişiklikleri belirlemek için tasarlanmıştır ve konversiyon bozukluğu olan hastalarda hipokampal bölgelerindeki nörokimyasallarda da değişiklik olabileceğini varsaymaktadır. Yöntem: Çalışmaya yirmi kadın hasta ve yirmi sağlıklı kontrol dâhil edildi. NAA/CHO, NAA/CRE ve CHO/CRE oranlarını belirlemek için Proton magnetic resonance spectroscopy (1 HMRS) yöntemi kullanıldı. Bulgular: Veriler, yaş kontrollü Genel Lineer Model ile analiz edildi ve konversiyon bozukluğu olan kadın hastalarda NAA/CHO oranının sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede düşük olduğu bulundu. Ancak, NAA/ CRE veya CHO/CRE oranları konversiyon bozukluğu hastaları ve sağlıklı kontroller için benzerdi. Sonuç: Konversiyon bozukluğu olan kadın hastalarda, anksiyete ve dolaylı olarak somatoform semptomlarla ilişkili olarak azalmış nöronal canlılığı gösteren azalmış NAA/CHO oranının olabileceği sonucuna varılmıştır.
1HMRS in the Hippocampus of the Female Patients with Conversion Disorder
Introduction: Previously, we found a lower NAA (N-acetyl aspartate)/ CRE (creatine) ratio in conversion disorder patients, when compared to healthy controls. In this context, the present study was designed to determine the changes in hippocampal NAA, CHO (choline), and CRE values in conversion disorder female patients, which has similar symptom basement and hypothesize that the patients with conversion disorder would have also changed neurochemicals in their hippocampal regions. Method: Twenty female patients and healthy controls were included in the study. Proton magnetic resonance spectroscopy (1 HMRS) method was used to determine the NAA/CHO, NAA/CRE, and CHO/CRE ratios. Results: The data were analyzed via age-controlled General Linear Model and it was found that the ratio of NAA/CHO was significantly lower in conversion disorder female patients when compared to healthy controls. However, NAA/CRE or CHO/CRE ratios were similar for conversion disorder patients and healthy controls. Conclusion: It was concluded that conversion disorder female patients might have reduced NAA/CHO ratio which implicates reduced neuronal viability, possibly related to anxiety and indirectly to somatoform symptoms.