Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 58; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2021;58(1):73-76
Ülkemizde Endemik Bir Zoonoz Nedeni; Tularemi'ye Bağlı Santral Sinir Sistemi Vasküliti
E Çoban , HC Serindağ , E S Kara , HH Selçuk , F Eren , VB Albay , A Soysal
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,
Tularemi bakteriyel zoonotik bir hastalıktır. Etyolojik ajan gram negatif bir kokobasil olan Francisella tularensis’tir. ’nin de bazı bölgelerinde salgınlar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Klinik formları; ülseroglandüler veya glandüler, oküloglandüler, orofaringeal, solunum ve tifoidal formlardır. Nörolojik tutulum nadirdir; literatürde en sık menenjit ve ensefalit kliniği ile bildirilmiş olgular bulunmaktadır. Kırk iki yaşındaki olgumuzda, akut gelişen nörolojik bulgular nedeniyle, öncelikle demyelinizan hastalık, iskemik serebrovasküler hastalık, vaskülit düşünülmüştür. Sistemik muayenede tespit edilen lenfadenopatilerden yola çıkarak tularemi infeksiyonu saptanmıştır. İskemik inmeye neden olabilecek bir etyolojik faktör tespit edilmemiş, demyelinizan hastalık dışlanmıştır. Dijital substraksiyon anjiografide damar duvarlarında kontür düzensizlikleri vaskülitle uyumlu bulunmuştur. Tedavi ile lezyonlar kısmen gerilemiş, tedaviye ara verilmesi ile yeni bir enfarkt gelişmiştir. Tüm bulgular hastada sorumlu etkenin Francisella tularensis olduğunu ves tularemi infeksiyonuna bağlı santral sinir sistemi vasküliti olabileceğini düşündürmüştür. Olgumuz literatürde benzerinin olmaması nedeniyle sunuma değer bulunmuştur.
Central Nervous System Vasculitis Due to an Endemic Zoonosis in Turkiye; Tularemi
Tularemia is a bacterial zoonotic disease. The etiologic agent is Francisella tularensis which is a gram negative coccobacillus. It is also an epidemic disease in some parts of Turkey. Clinical forms are ulceroglandular or glandular, oculoglandular, oropharyngeal, respiratory, and typhoidal forms. Neurological involvement is rare. It is usually presented with meningitidis and encephalitis in literature. Our 42-year-old patient was suspected for demyelinating disease, ischemic cerebrovascular disease and vasculitis because of acute onset of neurological symptoms. She was diagnosed as tularemia during the investigation of her lenphadenitis. No etiologic risk factor was found for cerebrovascular disease, and demyelinating disease was excluded. Digital substraction angiography revealed the narrowing of the cerebral vessels. The lesions were partially regressed with the treatment. However, a new infarction developed with the interruption of treatment. All these findings suggested the diagnosis of central nervous system vasculitis due to Francisella tularensis infection. Our case was thought to be worthful to be written as it was the only vasculitic case due to tularemia in the literature.