Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 58; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2021;58(1):16-20
Ötimik Bipolar Hastalarda Serum Agouti-İlişkili Peptid Düzeyleri ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişki
N Dolapoğlu, BPŞ Yürekli , MÇ Eker , H Elbi
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Balıkesir,
Amaç: Özellikle hipotalamus’un arkuat nükleus bölgesinden salınan bir peptid olan Serum Agouti ilişkili peptid (AgRP)’in, açlık uyarılması ve enerji metabolizması düzenlemesi gibi görevleri bilinmektedir. Bu çalışmada ötimikbipolar bozukluk hastalarında serum Agouti– İlişkili Peptid (AgRP) düzeyleri ile metabolik sendrom arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: En az üç aydır sadece duygu durum düzenleyici ilaç kullanan ötimik durumda olan 40 bipolar bozukluk hastası ve kontrol grup olarak 40 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcıların kan örneklerinde AgRP, açlık kan şekeri, total kolesterol, trigliserid, highdensity lipoprotein (HDL) ve low-density lipoprotein (LDL) düzeylerine bakıldı. Hasta ve kontrol grupları arasında metabolik sendrom görülme sıklığı arasındaki fark ve serum AgRP düzeyinin metabolik sendrom ile olan ilişkisi araştırılmıştır. Bulgular: Metabolik sendrom ötimik bipolar bozukluk hastalarında kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha fazla bulumuştur (p=0,039). Hasta grubunda kan şekeri ve trigliserid düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha fazlaydı (sırasıyla p=0,006 ve 0,01). Ötimik bipolar hastalarda serum AgRP düzeylerinde kontrol grubuna kıyasla fark görülmemiştir (p=0,35). Ayrıca, ötimik bipolar hastalarda metabolik sendrom olan ve olmayanlar arasında serum AgRP düzeyleri açısından anlamlı bir fark yoktu (p=0,754). Sonuç: Çalışmamızda ötimik bipolar hastalarda metabolik sendrom kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha sık bulunmuştur. Fakat, bu hastalarda metabolik sendromu olan ve olmayanlarda serum AgRP seviyeleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Relationship Between Serum Agouti-Related Peptide Levels and Metabolic Syndrome inEuthymic Bipolar Patients
Introduction: Agouti-Related Peptide (AgRP) is expressed primarily in the hypothalamic arcuate nucleus, stimulates appetite and decreases metabolism and energy expenditure. The aim of our study is to evaluate the relationship between serum Agouti-Related Peptide (AgRP) levels and metabolic syndrome in euthymic bipolar patients Methods: Forty euthymic bipolar patients who used only mood stabilizer for at least three months and 40 healthy volunteers as control group were included in the study. We measured fasting blood glucose levels and serum levels of AgRP, total cholesterol, triglyceride, high-density lipoprotein (HDL) and low-density lipoprotein (LDL) of all participants. The main outcome measure was the difference between patients and control groups in terms of metabolic syndrome frequency and the relationship between serum AgRP level and metabolic syndrome is also investigated. Results: The metabolic syndrome was significantly more common in euthymic bipolar patients than in control group (p=0.039). Additionally, levels of blood glucose and triglyceride were significantly higher in the patient group than in the control group (p=0.006 and 0.01 respectively). Serum AgRP levels did not differ between the patient and control groups (p=0.35). Also, in euthymic bipolar patients, there was no significant difference in serum AgRP levels between patients with metabolic syndrome and those without (p=0.754). Conclusion: We found significantly higher frequency of metabolic syndrome in euthymic bipolar patients than in the control group. However, there was no significant difference in the levels of serum AgRP between bipolar patients with and without metabolic syndrome in either study groups.