Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 58; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2021;58(1):11-15
Vardiyalı Çalışan Sağlık Çalışanlarında Uyku Hijyeni ve Uyku Bozukluğunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
DG Hattatoğlu , Ş Aydın , C Aydın , BP Yıldız
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul,
Amaç: Bozulmuş uyku kalitesi ve uyku hijyeni, vardiyalı çalışanlarda yaşam kalitesinin bozulmasına yol açarak zihinsel ve fiziksel sağlık için zararlı olabilmektedir. Çalışmamızda uyku kalitesindeki bozulmanın veya kötü uyku hijyeninin varlığı,var ise, sağlıkla ilgili sonuçları üzerindeki etkilerini göstermeyi amaçladık. Yöntem: Çalışmaya prospektif olarak 90 vardiyalı ve 66 vardiyasız sağlık çalışanı dâhil edildi. Katılımcılar Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Uyku Hijyen İndeksi (UHİ), Epworth Gündüz Uykululuk Ölçeği, Kısa Form-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği, Beck Depresyon ve Beck Anksiyete Ölçekleri ile değerlendirmeler yapıldı. Bulgular: Toplam PUKİ skorları vardiyalı çalışanlarda artış eğilimi gösterse de, uykuya dalmada gecikme dışında toplam skorlarda ve alt bölümlerde anlamlı bir fark gözlenmemiştir. UHİ toplam puanının artması vardiyalı çalışanlarda uyku hijyeninin daha kötü olduğunu göstermiştir (p=0,002). Gün içerisinde kısa uyku ihtiyacında artış, yatağa gitme ve yataktan kalkma saatlerinde günden güne değişiklik ve yatakta kalma süresinde normalden daha uzun olduğu saptanmıştır. (p: 0,001, p: 0,001, p: 0,001, p: 0,001, p: 0,001). UHİ, canlılık (r=-0,284, p=0,007), sosyal fonksiyon (r=-0,323, p=0,002), zihinsel sağlık (r=-0,274, p=0,009) ve hesaplanmış mental komponent toplam skoru (r=-0,302, p=0,004) gibi QoL parametreleri üzerinde belirgin etkilere sahiptir. Sonuç: Çalışmamızda vardiyalı sağlık çalışanlarında kötü uyku hijyeni ve uzamış uykuya dalış süresinin yaşam kalitesindeki bozulmadan sorumlu olabileceğini saptadık.
The Effect of Sleep Hygiene and Sleep Deterioration on Quality of Life in ShiftworkingHealthcare Professionals
Introduction: Deterioration in sleep quality and sleep hygiene may result in impairments on mental and physical health leading to deterioration of quality of life (QoL) in healthcare shift workers. We aimed to determine the presence of sleep deterioration as well as poor sleep hygiene, and if any, the effects of these on health-related outcomes. Methods: This study prospectively included healthcare professionals who did and did not work shifts (n=90 and n=66, respectively). The participants completed the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Sleep Hygiene Index (SHI), Epworth Daytime Sleepiness Scale (EDSS), Short Form-36 quality of life scale (SF-36), and the Beck depression (BD) and Beck anxiety (BA) scales. Results: Although the total PSQI scores showed a tendency to increase in shift workers, no significant differences were observed in total scores as well as subdivisions, except for an increase in sleep latency. Increased SHI total score in shift workers were represent more deteriorated sleep hygiene behavior (p=0.002). Increased needs of daytime nap, variability of both go and get out of bed and stay in bed longer than usual were recorded respectively (p: 0.001, p: 0.001, p: 0.001, p: 0.001, p: 0.001). SHI had prominent effects on QoL parameters such as vitality (r=-0.284, p=0.007), social function (r=-0.323, p=0.002), mental health (r=-0.274, p=0.009), and calculated mental component total score (r=-0.302, p=0.004). Conclusion: In our study, we clearly detected prolonged sleep latency and poor sleep hygiene in shift workers which should be responsible for the deterioration of QoL.