Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(4):474-482
COVID-19 Pandemisinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Algılanan Stres ve Nomofobi
MA Terzioğlu, TT Uğurlu
Pamukkale Üniversitesi, Denizli
Amaç: Tıp fakültesi öğrencilerinin COVID-19 pandemisi sırasında algıladıkları stres ve cep telefonlarından mahrum kalma korkusunun (nomofobi) araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ), Nomofobi Ölçeği (NÖ) ve sosyodemografik verilerden oluşan çevrimiçi anket 341 öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Bulgular: COVID-19 pandemisi sırasında akıllı telefon kullanımının her iki cinsiyette istatistiksel olarak benzer şekilde arttığı bildirildi. NÖ’ye göre, kadınların %67'si hafif, %32,1'i orta, %0,9'u aşırı derecede nomofobikken; erkeklerin %55'i hafif, %39,3'ü orta ve %5,7'si aşırı derecede nomofobikti. Erkeklerin ortalama ASÖ puanlarının kadınlardan anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu. 20 yaş ve altındaki öğrencilerin ASÖ ve NÖ puan ortalamalarının 20 yaşın üzerindeki öğrencilerin puanlarına benzer olduğu görüldü. ASÖ puanları ile NÖ’nün tüm boyutları arasında pozitif bir korelasyon vardır. Sonuç: Tıp fakültesi öğrencileri hafif/orta düzeyde nomofobik bulundu. COVID-19 pandemisi sırasında erkek tıp öğrencilerinin kız öğrencilere göre daha fazla etkilendikleri, kendilerini stres altında hissettikleri ve nomofobi eğilimlerinin daha yüksek olduğu saptandı.
Perceived Stress and Nomophobia in Medical Faculty Students during COVID-19 Pandemic
Objective: This study aimed at investigating the stress levels of medical students during the COVID-19 pandemic and their fear of being deprived of their mobile phones (nomophobia). Method: An online questionnaire consisting of the Perceived Stress Scale (PSS), Nomophobia Scale (NMP-Q) and sociodemographic data was completed with the participation of 341 students. Results: The use of smartphones increased during the COVID-19 pandemic andthis increase was statistically similar in both sexes. According to NMP-Q results, 67% of females were mildly, 32.1% were moderate, and 0.9% were severe nomophobic. Of the males 55% were mildly, while 39.3% were moderate, and 5.7% were found to be severe nomophobic. It was determined that the mean PSS scores of males were significantly higher than females. Mean scores of PSS and NMP-Q for students aged 20 and under were found to be similar to those of students over 20. There was a positive correlation between PSS scores and all dimensions of NMP-Q. Conclusion: Medical faculty students were found to be mild/moderate level nomophobic. During the COVID-19 pandemic, male medical students were more affected than female students, they felt greater stress, and had a higher tendency toward nomophobia.