Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(4):447-454
COVİD-19 Sürecinde Çocukların Oyun Bağımlılığı Düzeylerinin Uyku ve Akademik Başarılarına Etkisi
YS Dağ, YÖ Yayan, EH Yayan
İnönü Üniversitesi, Malatya
Amaç: Bu araştırma çocukların oyun bağımlılığı düzeylerinin uyku ve akademik başarılarına etkisini incelemek amacı ile yapıldı. Yöntem: Araştırma 123 ebeveyn ve çocukla yapıldı. Araştırmada ‘ Ebeveyn ve Çocuk Bilgi Formu’ Çocuklar İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği’ ve ‘Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi’ kullanıldı. Bulgular: Çalışma kapsamına alınan çocukların %52’sinin kız, yaş ortalamalarının 10.21±1.30 ve çoğunlukla akademik başarılarının iyi olduğu saptanmıştır. Çocukların %92’sinin dijital oyun bağımlılığı için riskli grupta oldukları ve tamamının uyku sorunu yaşadığı bulunmuştur. Evde bilgisayar/tablet bulunması, çocukların bilgisayar/tablette geçirdikleri süre ve bilgisayar/tablette zaman geçirmelerine izin verilme durumlarının çocukların uykularını etkilediği belirlenmiştir. Çocukların akademik başarılarının uyku süreleri ile aralarında pozitif ilişki ve oyun bağımlılığı toplam puanı ve alt boyutları ile negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca dijital oyun bağımlılığı ölçeği ve alt boyutlarının uyku kaygısı, gece uyanmaları, parasomnia, gün içinde uykululuk ve uyku ölçeği toplam puanlarını pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Sonuç: Araştırmamızda çocukların dijital oyun bağımlılığı için riskli grupta oldukları ve uyku sorunu yaşadıkları belirlenmiştir. Bu doğrultuda çocukların teknoloji kullanımları ile uyku gereksinimlerine göre eğitim ve danışmanlık verilmesi önerilmektedir
Effect of Children's Game Addiction Levels on Sleep and Academic Achievement in the COVID-19 Process
Objective: The aim of this study is to examine the effects of children's game addiction levels on their sleep and academic success. Method: The study was conducted with 123 parents and children. In the study,‘Digital Game Addiction Scale for Children’ and ‘Children’s Sleep Habits Questionnaire’. Results: 52% of the children included in the study were girls, the average age was 10.21 ± 1.30 and their academic achievement was mostly good. 92% of the children were in the risk group for digital game addiction and all of them had sleep problems. The availability of a computer/tablet at home, the time children spend on the computer/tablet and being allowed to spend time on the computer/tablet affect children's sleep.There was a positive correlation between the children's academic achievement and their sleep time while there was a negative correlation between children's academic achievement and the total score and subscales of game addiction. In addition, the digital game addiction scale and its subscales positively affected the total scores of sleep anxiety, night awakenings, parasomnia, daytime sleepiness and sleep scale. Conclusion: Children were in the risk group for digital game addiction and had sleep problems. In this direction, it is recommended to provide education and counseling according to the technology use and sleep needs of children.