Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(4):413-420
Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Ölüm Anksiyetesi ve İntihar Düşüncesi
İE Çiçek
Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konya
Amaç: Çalışmada alkol kullanım bozukluğu olan bireylerde ölüm anksiyetesi düzeyi sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmış ve intihar düşüncesi ile arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Yöntem: Çalışmaya 22 alkol kullanım bozukluğu tanısı almış hasta ve benzer sosyodemografik özellikler gösteren 20 sağlıklı kontrol alınmıştır. Katılımcılarda sosyodemografik ve klinik özellikler ile intihar düşüncesi ve ölüm anksiyetesi düzeyi değerlendirilmiştir. Bulgular: Alkol kullanım bozukluğu olan hastalarda ölüm anksiyetesinin kontroller ile farklılık göstermediği, intihar düşüncesinin hastalarda yüksek olduğu bulundu. İntihar düşüncesi ile alkol kullanım şiddetinin ilişkili olduğu bulundu. Sonuç: Alkol kullanım bozukluğu olan hastalarda ölüm anksiyetesi düzeyinin yüksek olmadığı bulunmuştur. Bununla birlikte bulgularımız alkol kullanım bozukluğu ile intihar düşüncesi ve intihar girişimi arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Alkol kullanım bozukluğu olan bireylerde ölüm anksiyetesi ve ilişkili faktörleri değerlendiren daha geniş örneklemli çalışmalara ihtiyaç vardır.
Death Anxiety and Suicidal Ideation in Patients with Alcohol Use Disorder
Objective: In this study, the death anxiety level of individuals with alcohol use disorder was compared with healthy controls and the relationship with suicidal ideation was evaluated. Method: Twenty-two patients diagnosed with alcohol use disorder and 20 healthy controls with similar sociodemographic characteristics were included in the study. Suicidal ideation and death anxiety were evaluated in the participants. Results: Death anxiety did not differ in individuals with alcohol use disorder compared to controls, and suicidal ideation was found to be high. Suicidal ideation and severity of alcohol use were found to be related. Conclusion: The level of death anxiety was not high in patients with alcohol use disorder. However, our findings suggest a potential link between alcohol use disorder and suicidal ideation and suicide attempt.Studies with larger samples are needed to evaluate death anxiety and related factors in individuals with alcohol use disorder..