Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(4):395-402
COVID-19 Pandemi Kısıtlamalarının Nomofobi ve Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi
İ Fidancı, H Aksoy, DY Taci, DA Başer, M Cankurtaran
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Amaç: Bu çalışmanın amacı günümüzde gittikçe yaygınlaşan nomofobi ve akıllı telefon bağımlılığının COVID-19 Pandemi nedeniyle uygulanmaya başlanan kısıtlamaların bu bağımlılık düzeylerine etkisinin araştırılmasıdır. Yöntem: Araştırmaya 18 yaş ve üstündeki kişilerden çalışmaya katılmayı kabul eden ve pandemi kısıtlamalarının uygulanmaya başlanmasından önceki 1 yıl içinde “Nomofobi Ölçeği” ve “Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’(ATBÖ) uygulanmış kişilere pandemi kısıtlamaları uygulanmaya başlanmasından sonraki dönemde aynı anket tekrar uygulanarak dahil edilmişlerdir. Bulgular: Katılımcı sayısı 100 olup, %53’ü kadın ve %47’si erkektir. Pandemi sonrası Katılımcıların pandemi öncesi ve pandemi sonrası nomofobi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Pandemi öncesi Nomobofi puan ortalaması 74.2 iken pandemi sonrası bu oran 76.2 olarak elde edilmiştir. Katılımcıların pandemi öncesi ve pandemi sonrası akıllı telefon bağımlılık ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Pandemi öncesi ATBÖ puan ortalaması 34.0 iken pandemi sonrası bu oran 36.7 olarak elde edilmiştir. Sonuç: COVID-19 pandemi sürecinde davranış değişiklikleri meydana gelmesi kaçınılmaz olmuş olup, teknolojiye olan gereksinimde artış meydana gelmiştir. Dolayısıyla teknolojiyle ilişkili bağımlılık düzeylerindeki artışın yol açacağı psiklojik bozuklukların önüne geçmek için gerekli önlemler alınarak, bağımlılık düzeylerinin azaltılması ya da kontrol altına alınmasına çalışılmalıdır.
Effect of COVID-19 Restrictions on Nomophobia and Smartphone Addiction Levels
Objective: The aim of this study is to investigate the effect of the restrictions imposed due to the COVID-19 Pandemic on nomophobia and smartphone addiction levels. Method: People aged 18 and over who agreed to participate in the study and who have applied the "Nomophobia Scale" and the "Smartphone Addiction Scale" (SAS) within 1 year before the pandemic restrictions were included in the study by applying the same questionnaire during the period after the pandemic restrictions. Results: The number of participants was 100. A statistically significant difference was found between the prepandemic and post-pandemic nomophobia scores of the participants. While the mean nomophobia score was 74.2 before the pandemic, it was 76.2 after the pandemic. There was a statistically significant difference between the smartphone addiction scale scores of the participants before and after the pandemic. While the mean SAS score before the pandemic was 34.0, it increased to 36.7 after the pandemic. Conclusion: Behavioral changes are inevitable during the COVID-19 pandemic and the need for technology has increased. Therefore, necessary measures should be taken to prevent psychological disorders caused by the increase in technology-related addiction levels, and efforts should be made to reduce or control addiction levels.