Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(4):379-394
Dijital Bağımlılık ve FoMo, Kişilik Faktörleri ve Mutluluk ile İlişkisi: Üniversite Öğrencileri İle Bir Uygulama
HS Keçeci, EK Özyirmidokuz, L Özbakır
Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Amaç: Bu çalışmada sosyal medya bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı, oyun oynama bozukluğu ile kişilik, gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMo) ve mutluluk arasındaki ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Erciyes Üniversitesi’nde 497 gönüllü katılımcıya (%61,2 kadın, %38,8 erkek) Beş Faktör Kişilik Ölçeği, Üsküdar Eksik Olma Korkusu Ölçeği, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (SAS), İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği (IGDS9-SF), Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (SMAS-SF), Toronto Aleksimi Ölçeği ve Oxford Mutluluk Ölçeği uygulanmıştır Bulgular: Mobil bağımlık, oyun oynama bozukluğu ve FoMo ile sosyal medya bağımlılığı arasında anlamlı; mobil bağımlılık ile nevrotiklik, yumuşak başlılık ve dürüstlük arasında anlamlı; oyun oynama bozukluğu ile yumuşak başlılık ve dürüstlük arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sosyal medya bağımlılığı ile nevrotiklik arasında; sanal iletişim ve sanal problem ile dürüstlük arasında; sanal bilgi ile dışadönüklük arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sonuç: Bu araştırma sonucunda, sosyal medya bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı, oyun oynama bozukluğu ile kişilik, FoMo ve mutluluk arasında ilişkiler tespit edilmiştir.
Digital Addiction and Relationship between FoMo, Personality Factors and Happiness: An Application in University Students
Objective: This research explores the relationships between social media addiction, smartphone addiction, gaming disorder and personality, fear of missing out on developments (FoMo) and happiness. Method: This study was conducted with 497 volunteer participants (61,2% female, 38,8% male) who were Erciyes University students. The questionnaire consists of Five- Factor Personality Scale, Uskudar Fear of Missing Out Scale, Smartphone Addiction Scale (SAS), Internet Gaming Disorder Scale (IGDS9-SF), Social Media Addiction Scale (SMAS-SF), Toronto Alexithymia Scale and Oxford Happiness Scale. Results: There is a significant correlation between mobile addiction, gaming disorder, FoMo and social media addiction Neuroticism, agreeableness and conscientiousness with mobile addiction were correlated with gaming disorder. Significant relationships were found between social media addiction and neuroticism; virtual communication and virtual problem with conscientiousness and also between virtual knowledge and extraversion. Conclusion: It was determined there are prominent relationships between factors of social media addiction, smartphone addiction, game-playing disorder, personality traits, fear of missing out (FoMo) and happiness.