Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(4):370-378
Egzersiz Yapan Bireylerde Egzersiz Bağımlılığı ve Benlik Saygısı
H Katra
Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale
Amaç: Bu çalışmada egzersiz yapan bireylerin egzersiz bağımlılık düzeyini, benlik saygılarını belirlemek, farklı değişkenlerle ilişkileri ve farkları ortaya koymak amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya Çanakkale İl merkezinde bulunan spor merkezlerinde egzersiz yapan 202 kişi katılmıştır. Araştırmanın veri toplama araçları olarak Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre cinsiyet değişkenin egzersiz bağımlılığı ve benlik saygısı üzerinde etkisi olmadığı belirlenmiştir. Medeni durum değişkenine göre katılımcıların bireysel-sosyal ihtiyaçlarını erteleme ve çatışma puanlarında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Yaş değişkeni ve benlik saygısı puanı arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Egzersize katılan bireylerin egzersiz sıklığı ve egzersiz yaşlarının egzersiz bağımlılığıyla pozitif yönde anlamlı ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Egzersiz yapan bireylerin egzersiz bağımlılığı açısından bağımlı grup oldukları ve benlik saygı puanlarının yüksek olduğu, haftalık egzersiz süresi ve egzersize katılım aylarının artmasıyla birlikte egzersiz bağımlılık düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. Bununla birlikte egzersiz yapan bireyler arasında bekar olan bireylerin egzersize katılım için bireysel ve sosyal ihtiyaçlarını erteleyebildikleri sonucuna varılmıştır
Exercise Addiction and Self-Esteem in Individuals Exercising
Objective: The aim of this study was to determine the exercise addiction level and self-esteem of individuals who exercise, and to examine correlations and differences with different variables. Method: A total of 202 people exercising in sports centers located in Çanakkale provincial center participated in the research. Data collection tools used in the research included the Exercise Addiction Scale and Rosenberg SelfEsteem Scale. Results: Gender variable was determined to have no effect on exercise addiction and self-esteem. According to the marital status variable, participants were determined to have significant differences in postponement of individualsocial needs and conflict points. There was a significant correlation identified between the age variable and selfesteem points. Individuals participating in exercise were determined to have a positive significant correlation between frequency of exercise and exercise age with exercise addiction. Conclusion: Individuals who exercise were a dependent group in terms of exercise addiction and had high selfesteem points, while exercise addiction levels increased with the increase in weekly exercise duration and months of participation in exercise. Additionally, among individuals who exercise, single individuals were concluded to postpone individual and social needs for participation in exercise.