Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(4):341-359
Ergenler İçin Sosyal Medya Mahremiyetini Koruma Becerileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi
ÖG Odabaş, T İlhan, K Kılıçer
Fatsa Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu, Ordu
Amaç: Çalışmanın amacı, ergenlerin sosyal medyada mahremiyeti koruma becerilerinin değerlendirilebileceği geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Yöntem: Araştırma, yaşları 11-18 arasında olan toplam 790 ortaokul ve lise öğrencisi (K:435, E:355) ile yürütülmüştür. Madde havuzunu oluşturmak amacıyla 15-18 yaş arası 10 öğrenciyle (K:5, E:5) bireysel görüşme yapılmıştır. Verilerin toplanmasında, Ergenler İçin Sosyal Medya Mahremiyetini Koruma Becerileri Ölçeği, Öğrenci Siber Sağlık Ölçeği’nin alt boyutları olarak geliştirilen Çevrimiçi Mahremiyet Ölçeği-Çevrimiçi Güvenlik Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Faktör analizi sonucunda 27 maddeli ölçeğin açıkladığı toplam varyansın % 46.33 olduğu, üç faktörlü bir yapı sergilediği, birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizinin uyum indekslerinin iyi uyuma işaret ettiği gözlenmiştir. Çevrimiçi mahremiyet ölçeği ve çevrimiçi güvenlik ölçeği ile yapılan ölçüt dayanaklı geçerlilik çalışmaları sonucunda elde edilen korelasyon değerleri ölçeğin geçerliliğini desteklemektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .90 ve test- tekrar test güvenirlik katsayısı .78’dir. Sonuç: Ergenler İçin Sosyal Medya Mahremiyetini Koruma Becerileri Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ve sosyal medya mahremiyetini koruma becerisi değişkeninin ölçülmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir.
Development of the Social Media Privacy Protection Skills Scale for Adolescents
Objective: The aim of the study is to develop a valid and reliable scale in which adolescents privacy protection skills can be evaluated. Method: The research was conducted with a total of 790 secondary and high school students (F: 435, M: 355) between the ages of 11-18. In order to form the item pool, individual interviews were conducted with 10 students (F: 5, M: 5) between the ages of 15-18. In the collection of data, Social Media Privacy Protection Skills Scale for Adolescents, Online Privacy Scale-Online Security Scale developed as sub-dimensions of Student Cyber Health Scale were used. Results: As a result of the factor analysis, it was observed that the total variance explained by the scale with 27 items was 46.33%, it displayed a three-factor structure, and the fit indices of the first and second level confirmatory factor analysis indicated good fit. The correlation values obtained as a result of the criterion-based validity studies conducted with the online privacy scale and the online security scale support the validity of the scale. The Cronbach Alpha coefficient is .90 and test-retest reliability coefficient is .78 for the whole scale. Conclusion: Social Media Privacy Protection Skills Scale for Adolescents is thought to be a valid and reliable measurement tool and can be used to measure social media privacy protection skills variable.