Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(3):285-296
Adölesanların Madde Bağımlılığından Korunmaya İlişkin Öz Yeterlikleri ile Ebeveyn Bağlanma Düzeyleri Arasındaki İlişki
F Ayhan, M Çöplü, A. Türkmen
Batman Üniversitesi, Batman
Amaç: Bu araştırma, adölesanların madde bağımlılığından korunma öz yeterliklerinin ebeveyn bağlanma düzeyleri ile ilişkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı türde ilişki arayıcı olarak yapılan bu araştırmaya toplam 120 adölesan katıldı. Veri toplama aracı olarak; katılımcılara “Kişisel Bilgi Formu”, “Madde Bağımlılığından Korunma Öz-Yeterlik Ölçeği (MBKÖÖ)” ve “Ana Babaya Bağlanma Ölçeği (ABBÖ-)” uygulandı. Bulgular: Adölesanların MBKÖÖ toplam puan ortalamaları 76,47±28,31’dir. MBKÖÖ toplam ve alt boyut puan ortalamaları ile adölesanların bazı demografik özellikleri arasında ilişki tespit edildi. Annesi ortaöğretim ve üzeri mezunu, kadın cinsiyetinde olan adölesanların madde bağımlılığından korunma düzeylerinin daha iyi düzeyde olduğu saptandı. Adölesanların madde kullanım durumları ve anne babaya bağlanma düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu görüldü. Sonuç: Adölesanlar madde kullanımı açısından risk altındadır. Özellikle anne eğitim düzeyinin düşük olması, erkek cinsiyet ve olumsuz ebeveyn tutumları adölesanların risk oranını artırmaktadır. Madde bağımlılığı riskinin yüksek olduğu tespit edilen bu gruplarda koruma, önleme ve erken teşhis hizmetlerinin planlanması önerilmektedir.
Relationship Between Adolescents' Self-Efficacy for Protection from Substance Abuse and Parental Attachment Levels
Objective: This study was conducted to determine the correlation between self-efficacy for substance addiction prevention and parental attachment levels of adolescents. Method: A total of 120 adolescents participated in this study, which was conducted as a descriptive correlational study. The data collection tools include "Personal Information Form", "Self-Efficacy Scale for Protection from Substance Addiction (SESPSA)" and "Parental Bonding Instrument (PBI)" applied to the participants. Results: Adolescents' average SESPSA total score is 76.47 ± 28.31. A significant correlation was found between the average total and subscale SESPSA scores and certain demographic characteristics of adolescents. It was revealed that the protection levels of female adolescents, whose mothers were secondary school graduates had higher protection from substance addiction. It was discovered that there was a significant difference between adolescents' substance using status and parental attachment rates. Conclusion: Therefore, adolescents are at risk for substance abuse. Especially as the low maternal education level, male gender and negative parental attitudes increase this risk ratio for adolescents. It is recommended to plan protection, prevention and early diagnosis and for these groups, which are found to have a higher risk for substance addiction